Ochrana vodných zdrojov 2019 – Od environmentálnych cieľov ku kvalitnej pitnej vode

Ochrana vodných zdrojov 2019 – Od environmentálnych cieľov ku kvalitnej pitnej vode

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) vás pozýva na medzinárodnú konferenciu Ochrana vodných zdrojov 2019 – Od environmentálnych cieľov ku kvalitnej pitnej vode, ktorá sa bude konať od 17. do 18. júna 2019 v Bratislave.

Nosnou témou konferencie je ochrana vodných zdrojov, najmä zdrojov určených na odber pitnej vody. To neoddeliteľne súvisí so všestrannou ochranou vôd pred znečisťovaním, s uplatňovaním opatrení na dosiahnutie dobrého stavu vôd, s riešením adaptačných opatrení na zmenu klímy, ale aj s uplatňovaním princípov revidovanej smernice EP a Rady o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu zameraných na manažment rizík pri zásobovaní pitnou vodou.j

Konferencia je otvorená pre domácich a zahraničných odborníkov pôsobiacich nielen v oblasti vodného hospodárstva, ale aj v oblasti manažmentu prírodných zdrojov. Prístupná je taktiež pre dotknuté orgány štátnej správy a samosprávy, ako aj pre ostatnú odbornú a laickú verejnosť.

Podujatie organizuje SAŽP v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR a Výskumným ústavom vodného hospodárstva ako jedno z podujatí konaných pod záštitou predsedníctva SR vo Vyšehradskej skupine.

Pozvánka, ako aj viac informácií o konferencii, sú dostupné na webovej stránke http://water-resources.sazp.sk/. Uzávierka prihlášok je 31. 5. 2019.

Ilustračné foto: Palcmanská Maša, Zdroj: SVP, š.p.

Vytlačiť