Ochrana vodných zdrojov 2O19

Ochrana vodných zdrojov 2O19

Slovenská agentúra životného prostredia organizačne zastrešuje medzinárodnú konferenciu Ochrana vodných zdrojov 2019 - Od environmentálnych cieľov ku kvalitnej pitnej vode, ktorá sa uskutoční 17. – 18. júna 2019 v Bratislave v rámci podujatí pod záštitou predsedníctva SR vo Vyšehradskej skupine. Odbornými garantmi programu podujatia sú Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) a Výskumný ústav vodného hospodárstva.

Konferencia je zameraná na zvýšenie povedomia  v oblasti ochrany a manažmentu vodných zdrojov s dôrazom na zabezpečenie kvality zdrojov určených na odber pitnej vody a prezentovanie najnovších poznatkov z tejto oblasti. Jej cieľom je aj vytvorenie platformy na výmenu skúseností s prípravou plánovacích dokumentov, ich implementáciou, finančným zabezpečením, realizáciou programov opatrení a hodnotením efektívnosti ich nastavenia. Dôležitou časťou konferencie je aj medzinárodná výmena skúseností a poznatkov v rámci širokého spektra domácich a zahraničných expertov. Okrem zástupcov krajín Vyšehradskej skupiny na tomto podujatí vystúpia napríklad aj odborníci z Európskej environmentálnej agentúry a Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj. O význame tohto podujatia svedčí aj to, že na jeho otvorení sa zúčastní aj štátny tajomník MŽP SR Norbert Kurilla.

Viac informácií o konferencii a jej programe nájdete tu.

Vytlačiť