Ponuka vzdelávacích programov a výchovných aktivít v novom školskom roku

Ponuka vzdelávacích programov a výchovných aktivít v novom školskom roku

Slovenská agentúra životného prostredia ponúka aj v tomto školskom roku množstvo zaujímavých medzinárodných, celoslovenských i regionálnych programov a súťaží, ktoré sú určené predovšetkým pre materské, základné a stredné školy. Okrem detí a mládeže sa zameriavajú aj na pedagógov, koordinátorov a odborných pracovníkov environmentálnej výchovy a vzdelávania štátnych či mimovládnych organizácií.

Programy, súťaže a projekty sa primárne zaoberajú problematikou ochrany životného prostredia. Hlavné témy sa aktualizujú v konkrétny školský rok podľa kľúčových environmentálnych tém. V súčasnosti rezonujú najmä odpady, klimatická zmena, voda v krajine, svetové kultúrne a prírodné dedičstvo, biodiverzita a obehové hospodárstvo.

Pre školy je v súčasnosti veľmi dôležitá praktická environmentálna výchova. Učitelia načerpajú inšpiráciu, žiaci sú vytrhnutí z bežného vyučovacieho procesu a zažívajú vzdelávanie inak. Napríklad program SAŽP Poznávame hrou sa sústreďuje na praktickú environmentálnu výchovu - realizáciu interaktívnych aktivít, prednášok a diskusií, ktoré nadväzujú na významné dni životného prostredia. Vzdelávanie sa uskutočňuje priamo vo vašej škole alebo na pôde SAŽP.

Myslíme aj na environmentálnu výchovu a vzdelávanie učiteľov či iných odborných pracovníkov. V ponuke máme bezplatné akreditované vzdelávanie Envirominimum, určené učiteľom materských škôl. Päť kvalitných lektorov Vás počas piatich vzdelávacích dní prevedie základnými enviro témami, ktoré sú obsiahnuté v Štátnom vzdelávacom programe pre predprimárne vzdelávanie a spadajú do oblastí: Človek a príroda, Človek a spoločnosť, Zdravie a pohyb. Kontinuálne vzdelávanie bude prebiehať vo forme zážitkovej pedagogiky, praktickej environmentálnej výchovy, prednášok, diskusií a skupinovej práce.

Pre žiakov a študentov sme ešte pred prázdninami vyhlásili outdoorovú fotografickú súťaž Envirospektrum (predtým známu pod pôvodným názvom Očami detí), ktorej zmyslom je motivovať mládež ísť do prírody, prostredníctvom fotografií nechať prejaviť ich vlastný názor a poukázať na krásy našej krajiny. Letné mesiace ponúkli dostatok príležitostí na zachytenie prírody hľadáčikom fotoaparátu, vaše práce môžete posielať do 31. októbra. Viac informácií o súťaži nájdete na http://envirospektrum.sazp.sk/.

Ďalšie dôležité informácie, webové stránky programov a súťaží a tiež aktuálnu ponuku nájdete na webových stránkach SAŽP/ Environmentálna výchova a vzdelávanie : http://www.sazp.sk/zivotne-prostredie/environmentalna-vychova-a-vzdelavanie/environmentalna-vychova-a-vzdelavanie.html.

 

Vytlačiť