Pozvánka na informačný seminár k výzve č.43

Pozvánka na informačný seminár k výzve č.43

Ministerstvo životného prostredia SR, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia pre Vás pripravilo informačný seminár k výzve s kódom OPKZP-PO1-SC121-2018-43.

Výzva je zameraná na výstavbu stokovej siete a čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách do 2 000 EO, ktoré zasahujú do chránených vodohospodárskych oblastí s veľkokapacitnými zdrojmi podzemných vôd. Informačný seminár sa bude konať dňa 18.07.2018 v Bratislave na Karloveskej 2 v budove Vodohospodárskej výstavby, š.p., zasadacia miestnosť č. 601 (6. posch.) od 10:00 hod.

Z dôvodu obmedzenej kapacity miestnosti svoju účasť, prosím, potvrďte zaslaním e-mailu na adresu: infoseminare.opkzp@enviro.gov.sk v termíne do 16.07.2018 do 12:00 hod.

Viac informácií nájdete na http://www.op-kzp.sk/obsah-aktuality/informacny-seminar-k-vyzve-s-kodom-opkzp-po1-sc121-2018-43-v-bratislave/

 

Vytlačiť