Predvianočný ekodarček pre SAŽP

Predvianočný ekodarček pre SAŽP

Slovenská agentúra životného prostredia dostala na záver roka darček, vďaka ktorému môže ďalej znižovať svoju ekostopu - nový elektromobil Nissan LEAF. Do nášho vozového parku pribudol vďaka projektu  Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku. Ten je financovaný z Kohézneho fondu v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia

Špeciálny automobil bude SAŽP využívať na realizáciu a koordináciu hlavných aktivít projektu a distribúciu informačných materiálov. Typ automobilu bol vybratý v súlade s cieľom projektu zlepšovať kvalitu životného prostredia bezodpadovým presunom bez znečisťovania so zreteľom na edukáciu. Špeciálny automobil je poháňaný elektrickou energiou, a okrem ekologických výhod - nulových emisií má jeho používanie aj ekonomické dôvody. Náklady na prevádzku a „palivo“ sú neporovnateľne nižšie. 100 km prejdete elektromobilom v priemere za 1,5 – 2,5 eur, pri spaľovacích autách za  6 – 10 € eur. Zároveň je  využívanie tohto vozidla príkladom „environmental friendly“ produktov a dopravy. SAŽP v súčasnosti zvažuje možnosti, ako postupne vymeniť klasické vozidlá v jej vlastníctve za ekologickejšie.

Elektromobily prispievajú k zníženiu znečistenia ovzdušia škodlivými emisiami z výfukových plynov a hluku. Cestovanie nimi je lacnejšie a majitelia ušetria aj na servise. A aj keď sa mnoho diskutuje o nákladoch na ich kúpu a ich dojazde na jedno nabitie, výsledky analýz hovoria jednoznačne v ich prospech.  MŽP SR vypracovalo podrobnú analýzu, ktorá sa týka celkovej nákladovosti elektrifikovaných vozidiel počas ich životného cyklu. Z nej vyplýva, že hoci sú obstarávacie náklady ekologických automobilov vyššie, celkové náklady sa v priebehu ich prevádzky vyrovnávajú.

Národný projekt Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku zabezpečí zlepšenie ochrany životného prostredia prostredníctvom osvety a lepšej informovanosti verejnosti a dotknutých subjektov. Cieľ projektu bude dosiahnutý prostredníctvom realizovania rôznych typov informačných aktivít, osvetových programov a poradenstva, čím podporí vyššiu účasť verejnosti na rozhodovacích procesoch a zvýši environmentálne povedomie verejnosti a dotknutých subjektov na riadení životného prostredia.

Vytlačiť