Program obnovy dediny 2020

Program obnovy dediny 2020

Oznamujeme potenciálnym žiadateľom, že bola sprístupnená webová aplikácia pre podávanie Žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2020 v rámci Programu obnovy dediny. Stalo sa tak v súlade s ustanovením § 4. ods. 3 zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a so Špecifikáciou činnosti podpory formou dotácie pre rok 2020. Program obnovy dediny 2020 je realizovaný v gescii Slovenskej agentúry životného prostredia a bližšie informáie o možnosti poskytnutia podpory nájdte na http://www.obnovadediny.sk/.

Vytlačiť