Prvé miesto v súťaži Zelený Merkúr získala firma AGRO CS z Lučenca

Prvé miesto v súťaži Zelený Merkúr získala firma AGRO CS z Lučenca

Odborná hodnotiaca komisia ocenila spoločnosť AGRO CS z Lučenca prvým miestom za odoberanie biologicky rozložiteľných odpadov z iných organizácií a ich následné spracovanie. Ďalej za zníženie spotreby neobnoviteľného zdroja náhradou za obnoviteľný, a za využitie a predaj vznikajúcich vedľajších výrobkov či medziproduktov. Na druhom mieste skončila za smerovanie k bezodpadovej technológii ťažby a spracovania  suroviny, za využitie odpadov ako suroviny na ďalšie spracovanie, a za zníženie spotreby zdrojov využitím uzavretého cyklu - akciová spoločnosť Slovenské magnezitové závody, a. s., Jelšava. Cenu za tretie miesto si prevzali zástupcovia firmy Brother Industries (Slovakia), s. r. o. z Krupiny za spätný odber odpadu z vlastných výrobkov, dôkladné triedenie  a následné opätovné využitie, a zhodnocovanie vznikajúcich odpadov.

Výsledky súťaže boli vyhodnotené na záver zasadnutia Valného zhromaždenia Banskobystrickej regionálnej  komory Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. Súťaž Zelený Merkúr vyhlásila Banskobystrická regionálna komora Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory ( BBRK SOPK) v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia, za ktorú ceny odovzdával Ivan Doletina, ktorý je poverený zastupovaním riaditeľa sekcie enviornmentalistiky a riadenia projektov SAŽP. V svojom príhovore zdôraznil, že „SAŽP si váži všetky organizácie, ktoré sa do súťaže zapojili a prejavili tým svoju spoločenskú zodpovednosť a prínos k ochrane prírody v oblasti, v ktorej vykonávajú svoju činnosť.“

Súťaž Zelený Merkúr  je zameraná na rôzne ekologické činnosti a ekologické sa správanie firiem. Jej cieľom je podporiť a zviditeľniť organizácie, ktoré rozvíjajú svoje aktivity v súlade s prírodou a cieľmi udržateľného rozvoja v snahe dosiahnuť rovnováhu medzi hospodárskym alebo spoločenským rozvojom a efektívnym využívaním prírodných zdrojov.  Kritériami pre hodnotenie aktivít firiem  je rozvoj a realizácia iniciatív podporujúcich obehové hospodárstvo, iniciatívy vo firmách, ktoré sú navrhované tak, aby mali pozitívny vplyv na niekoľko etáp životného cyklu, obchodná výmena iniciatív. Doplňujúcim kritériom je účasť v dobrovoľných schémach ako je Schéma pre environmentálne manažérstvo a audit, Environmentálne označovanie produktov, Environmentálne technológie a Zelené verejné obstarávanie. SAŽP je odborným garantom súťaže Zelený Merkúr a má  svoje zastúpenie aj v hodnotiacej komisii.

fotogaléria

Fotogaléria

fotogaléria
Vytlačiť