SAŽP aktívne oslávi Svetový deň životného prostredia

SAŽP aktívne oslávi Svetový deň životného prostredia

Slovenská agentúra životného prostredia má pri tejto príležitosti naplánovaných v júni množstvo envirovýchovných, vzdelávacích  a osvetových aktivít.

Opäť sa zapája aj naše Stredisko environmentálnej výchovy Dropie, kde už počas uplynulého víkendu otvorili svoje priestory pre verejnosť v rámci Víkendu otvorených parkov a záhrad. Návštevníci mohli v SEV Dropie absolvovať lektorovanú exkurziu po jeho prírodnej ukážkovej záhrade, alebo sa zúčastniť prezentácie a diskusie o starom Žitnom ostrove - svete lúk. Na túto tému si mohli pozrieť aj výstavu historických fotografií, oboznámiť sa s lúčnym labyrintom s divo rastúcimi bylinami, či ochutnať  bylinkové limonády a ďalšie rastlinné maškrty. Počas tvorivých dielní vyrábali minihávedníky  (rôzne úkryty pre hmyz z recyklovaných materiálov) alebo sadili  letničky. Včera v SEV Dropie vyrábali žiaci zo Špeciálnej základnej školy v Kolárove bidlá pre dravce a dnes (4. 6. 2019) jeho zamestnanci radia pedagógom počas Metodických dní  environmentálnej výchovy v Žitnoostrovskom osvetovom stredisku.  Zástupcovia strediska sa v závere tohto mesiaca zúčastnia aj na Dňoch Dunaja, kde odprezentujú SEV Dropie a tému Dunaj – voda – mokrade.

SAŽP sa so svojimi aktivitami a činnosťami predstaví tento mesiac aj počas  festivalu Dni energie a ekológie 2019 v Banskej Bystrici a zapojí sa do aktivít v rámci Týždňa európskych geoparkov v Štiavnických Baniach a Ľubietovej. Naši envirovýchovní špecialisti pomôžu deťom zo Žarnovice a Hiadľa spoznať hrou lúčny a lesný ekosystém a naučia ich postaviť hmyzí hotel.  Do konca júna je naplánovaných aj niekoľko exkurzií pre žiakov základných a materských škôl, Škola v prírode, ale aj vyhlásenie výsledkov súťaží Skutok pre mokraď, uzávierka súťaže Zelený svet a kampane #aktivujsa.  Na 18. júna pripravuje SAŽP vyhlásenie národnej  kampane Európsky týždeň mobility. Opäť prevezme štafetu od partnerskej kampane Do práce na bicykli a plynulo tak v spolupráci so štátnou správou, samosprávami a ich partnermi bude rozvíjať tému udržateľnej mobility.  SAŽP v júni zastrešuje aj odbornú konferenciu zameranú na ochranu vodných zdrojov.

Svetový deň životného prostredia (World Environment Day) si každoročne pripomíname 5. júna a to na počesť prvej konferencie OSN o životnom prostredí v Štokholme (Švédsko). Je príležitosťou zaujímavým a zrozumiteľným spôsobom prezentovať ekologické témy a problémy, a zároveň podporovať ľudí v ich environmentálnych aktivitách. Aj SAŽP svojimi aktivitami upriamuje pozornosť detí, mládeže a verejnosti na potrebu riešiť otázky ochrany a tvorby životného prostredia.

 

Vytlačiť