SAŽP opäť aktívna počas Týždňa Európskych geoparkov

SAŽP opäť aktívna počas Týždňa Európskych geoparkov

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) sa opäť zapojí do Týždňa európskych geoparkov (25. máj - 10. jún 2018). Ako organizátor a partner ho podporí aj  v Globálnom geoparku UNESCO – Novohrad-Nógrád, ktorý sa do tohto podujatia zapojí už po desiatykrát.

SAŽP počas dvoch dní (30.-31.5.2018) otestuje zaujímavým spôsobom vedomosti a zručnosti žiakov základných škôl z novohradského regiónu v súťažno-vzdelávacích aktivitách zameraných na spoznávanie významných lokalít geoparku, ich fauny aj flóry. SAŽP zabezpečí aj fundovaného geológa, ktorý žiakom porozpráva o anorganických hodnotách geoparku, predstaví a umožní praktické ryžovanie zlata a premietne krátke filmy na tému Planéta na ktorej žijem.

V Novohrad-Nógrád geoparku sa od 1. do 3. júna 2018 tiež zrealizuje  veľkolepé kultúrno-spoločenské, športové, turistické a poznávacie podujatie Medvešský fotomaratón OLYMPUS. Jeho cieľom je priblížiť širokej fotografickej verejnosti menej známy región geoparku na juhu stredného Slovenska a severe Maďarska, ktorý sa vyznačuje pôvabnou krajinou, geologickými a prírodnými pozoruhodnosťami i bohatou históriou. Jedným z partnerov podujatia je SAŽP, ktorá poskytne pre víťazov súťaže tri hlavné ceny v podobe ubytovacieho poukazu na víkendový pobyt v Stredisku environmentálnej výchovy Dropie s odborným sprievodom v tomto území.

Na 5. júna 2018 je naplánované i informačno-propagačné podujatie o Banskoštiavnickom geoparku pre žiakov II. stupňa Základnej školy s materskou školou (ZŠ s MŠ) Maximiliána Hella v Štiavnických Baniach. SAŽP, opäť ako spoluorganizátor a partner, predstaví žiakom geopark formou prezentácií a animácií zameraných na vznik a vývoj Štiavnického stratovulkánu a Pairgsky vodohospodársky systém. Unikátny vodohospodársky systém spoznajú  formou odbornej exkurzie v priestore Tajchu Bakomi, ktorá bude obohatená o praktické aktivity zamerané na mikroskopické pozorovanie minerálov, ryžovanie zlata a adrenalínové fáranie do tzv. „Partizánskych štôlní“, Hornej a Dolnej štôlne Bakomi.

Podobné informačno-propagačné podujatie, ale v Banskobystrickom geoparku, sa uskutoční  7. júna 2018 pre žiakov II. stupňa ZŠ s MŠ T.G. Masaryka v Ľubietovej. SAŽP priblíži žiakom geologické a kultúrno-historické hodnoty geoparku formou prezentácie a odborného výkladu v miestnej geologickej expozícii. Počas terénnej exkurzie vedenej do priestoru banského ložiska Podlipa bude žiakom vysvetlený a prakticky ukázaný spôsob dobývania a získavania medi, ktorá už v 14. storočí preslávila toto bývalé stredoslovenské banské mesto. Žiaci si budú môcť vyskúšať ryžovanie zlata obdobne ako v Banskoštiavnickom a Novohrad-Nógrád geoparku.

SAŽP pripravuje tiež,  počas konania Týždňa Európskych geoparkov, v priestoroch Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici, od 28. mája do 8. júna 2018, II. ročník výstavy Geoparky SR - ochrana neživej prírody a podpora cestovného ruchu. Výstava je zameraná nielen na prezentáciu a propagáciu prevádzkovaných geoparkov s udeleným titulom Geopark SR (Novohrad-Nógrád geopark, Banskoštiavnický geopark, Banskobystrický geopark), ale aj na územia s potenciálom stať sa geoparkom SR, akými sú napr. „Sandbersko-pajštúnsky geopark“, „Geopark Malé Karpaty“ a „Zemplínsky geopark“.

 

Vytlačiť