SAŽP participovala pri vydaní medzinárodnej publikácie

SAŽP participovala pri vydaní medzinárodnej publikácie

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) spoločne s Európskou environmentálnou agentúrou (EEA) podporila spracovanie niekoľkých medzinárodných produktov. Moldavská environmetnálna agentúra (Agentia de Mediu) a Ministerstvo ŽP a regionálneho rozvoja Moldavska (Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale si Mediului) vydalo koncom roka 2020 novú publikáciu Správa o stave životného prostredia Moldavskej republiky za obdobie rokov 2015-2018. Základom moldavskej správy bolo spracovanie indikátorov aj v spolupráci a s podporou expertov SAŽP a EEA. Odborníci sa stretli spoločne aj osobne, na expertnej misii v Kišiňove v apríli 2019 a na dvoch návštevách Bratislavy. Na základe stretnutí bol vytvorený podporný dokument pre 6 krajín Východného partnerstva - Metodologický dokument na spracovávanie správ o stave životného prostredia. Spolupráca agentúr bola podporená spoločnými projektami, webinármi a konzultáciami online.

Správa je dostupná online https://drive.google.com/file/d/1YD6esULO-JNJGhTmN1P8U2Ft228B8hGH/view.

Vytlačiť