SAŽP pozýva na medzinárodnú konferenciu Zmena klímy 2019

SAŽP pozýva na medzinárodnú konferenciu Zmena klímy 2019

Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia pripravuje medzinárodnú konferenciu ZMENA KLÍMY 2019 - VÝZVY A RIEŠENIA, ktorá sa uskutoční 13. – 15. novembra v Bratislave.

Cieľom konferencie je zdieľanie a šírenie poznatkov a informácií v oblasti politiky zmeny klímy, zmierňovania zmeny klímy a adaptácie na jej nepriaznivé dôsledky, prijímaných postupov a riešení na medzinárodnej, národnej, regionálnej a lokálnej úrovni. Zámerom konferencie je prizvať do rokovacej sály zástupcov skupín spoločnosti, vrátane podnikateľského sektora, ktorých spolupráca a vzájomná informovanosť je nevyhnutná pre prijatie, koordináciu a manažment realizácie mitigačných i adaptačných opatrení.

Konferencia bude realizovaná prednáškovými blokmi, súvisiacimi panelovými diskusiami, zabezpečená bude posterová sekcia a tematická exkurzia.

 

 TEMATICKÉ OKRUHY KONFERENCIE:

-          Strategický a koncepčný rámec zmierňovania zmeny klímy a adaptácie na jej dopady na globálnej, národnej, regionálnej i lokálnej úrovni

 

-          Spolupráca zainteresovaných skupín spoločnosti pri prechode na nízkouhlíkové hospodárstvo, odolné k zmene klímy

 

-          Podpora samospráv v realizácii opatrení

 

-          Trendy, predpovede a možné scenáre dopadov zmeny klímy

 

-          Možnosti financovania mitigačných a adaptačných opatrení

 

-          Dobré príklady a skúsenosti z praxe

 

Prihlásiť sa na konferenciu môžete prostredníctvom online formulára: http://climate-change.sazp.sk/prihlaska-a-registracia/

Viac informácií nájdete na http://climate-change.sazp.sk/.

Vytlačiť