SAŽP predstavuje populair - projekt LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia

SAŽP predstavuje populair - projekt LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia

Projekt LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia  (celé znenie: Zlepšenie implementácie programov na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku posilnením kapacít a kompetencií regionálnych a miestnych orgánov a podporou opatrení v oblasti kvality ovzdušia) má za cieľ prispievať k zlepšeniu kvality ovzdušia na Slovensku opatreniami na znižovanie koncentrácií znečisťujúcich látok, najmä PM10, PM2,5 benzo(a)pyrén a NOx, ktoré pochádzajú predovšetkým z vykurovania domácností a z dopravy.

Do projektu je zapojených celkom 11 partnerov: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Slovenská agentúra životného prostredia, Banskobystrický samosprávny kraj, Trenčiansky samosprávny kraj, Trnavský samosprávny kraj, Žilinský samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj, Košický samosprávny kraj, Slovenský hydrometeorologický ústav, PEDAL Consulting s.r.o., VŠB - Technická univerzita Ostrava.

 

Viac informácií k projektu sa dozviete aj prostedníctvom týchto odkazov:

* webová stránka projektu https://populair.sk/sk

* facebookový profil populair

* LinkedIn

* twitter

* YouTube

* instagram

 

 

Vytlačiť