SAŽP pripravuje spustenie Zeleného vzdelávacieho fondu

SAŽP pripravuje spustenie Zeleného vzdelávacieho fondu

Zelený vzdelávací fond (ZVF) je zriadený pri Slovenskej agentúre životného prostredia na základe rozhodnutia ministra životného prostredia SR. Jeho účelom je podpora rozvoja environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety na území Slovenskej republiky prostredníctvom presadzovania princípov spoločnej zodpovednosti a priama podpora vybraných aktivít. Oprávnení žiadateľia o podporu z fondu musia mať v predmete činnosti zadefinovanú environmentálnu výchovu, vzdelávanie a osvetu, ale aj minimálne 2-ročnú históriu činnosti. Príjem ZVF tvoria darované finančné prostriedky poskytnuté na základe zmluvy o účelovom finančnom dare. SAŽP pripravuje zverejnenie Oznámenia o podpore projektových zámerov zo Zeleného vzdelávacieho fondu  a štart prijímania žiadostí počas mesiaca október. Viac informácií o ZVF nájdete na www.zelenyvzdelavacifond.sk.

 

Vytlačiť