Šiška 2018 v znamení urbánnej envirovýchovy

Šiška 2018 v znamení urbánnej envirovýchovy

Slovenská agentúra životného prostredia zorganizovala 26. až 28. novembra vo Vyhniach už 21. ročník festivalu environmentálnych výučbových programov ŠIŠKA. Záštitu nad podujatím prevzalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Hlavnou témou ročníka bola Urbánna environmentálna výchova, ktorá zaujala približne stovku účastníkov festivalu.

Úvodnú odbornú prednášku o urbanizme zabezpečilo oddelenie starostlivosti o mestské životné prostredie SAŽP. Na tému Urbánna envirovýchova počas festivalu odzneli aj prednášky o budovaní siete environmentálno-vzdelávacích centier v Bratislavskom samosprávnom kraji, či o vodárenskom systéme Bratislavy - Mesto pod Mestom. Program hlavného bloku oživili aj informácie  o prvom mestskom ovocnom sade v Žiari nad Hronom, či o včele mestskej a jej desiatovom menu. Odzneli i prezentácie o projektoch podporených Zeleným vzdelávacím fondom, ktoré boli zamerané  na túto oblasť. 

Účastníci  festivalu si z bohatého a  rozmanitého programu mohli vyberať podľa svojho záujmu. Celkovo bolo v ponuke 31 prednášok, prezentácií a praktických ukážok, ktoré boli rozdelené do 5 blokov - Aktivity SAŽP, Ochrana prírody a krajiny, Urbánna environmentálna výchova, Aktivity občianskych združení a Aktivity škôl. Všetky boli inšpiratívne, zaujímavé a priniesli nové nápady, poznatky a informácie z oblasti envirovýchovy. Súčasťou programu Šišky 2018 boli aj exkurzie, počas ktorých účastníci spoznali Slovenské banské múzeum a štôlňu Bartolomej v Banskej Štiavnici i baňu Starovšechsvätých s montanistickou expozíciou v Hodruši-Hámroch.

Cieľom festivalu Šiška, ktorý je určený pre pedagógov, koordinátorov a priaznivcov environmentálnej výchovy z verejného, mimovládneho a súkromného sektora, je aktívna výmena nápadov, skúseností a materiálov v oblasti environmentálnej výchovy. Vytvára aj priestor na neformálnu diskusiu a nadviazanie spolupráce.

Festival ŠIŠKA 2018 bol realizovaný v rámci národného projektu Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku. Projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia.

Viac informácií nájdete tu.

 

 

Vytlačiť