Stretnutie expertov na revíziu príloh Bazilejského dohovoru

Stretnutie expertov na revíziu príloh Bazilejského dohovoru

Regionálne centrum Bazilejského dohovoru (RCBD), ktoré je organizačnou zložkou SAŽP, organizuje v spolupráci so spojeným Sekretariátom Bazilejského, Rotterdamského a Štokholmského (BRS) dohovoru 3. stretnutie expertov na revíziu príloh Bazilejského dohovoru.  

Stretnutie sa uskutoční od 5. do 8. novembra v Bratislave v hoteli MERCURE. Očakáva sa, že expertná pracovná skupina bude pokračovať vo svojej práci, aby došlo k vypracovaniu návrhov na zmeny a doplnenie prílohy IV, položky A1180 v prílohe VIII a položky B1110 v prílohe IX, na prezentáciu a diskusiu na dvanástom zasadnutí otvorenej pracovnej skupiny (OEWG-12). Zároveň sa očakáva, že pracovná skupina bude pokračovať v práci na preskúmaní príloh I a III vrátane zváženia, či by sa do prílohy I alebo III mali pridať ďalšie zložky alebo charakteristiky týkajúce sa plastového odpadu. Od pracovnej skupiny sa ďalej očakáva, že preskúma možné následky, ktoré môžu vyplynúť z preskúmania príloh I, III a IV na ďalšie prílohy k dohovoru, ako aj na príslušné rozhodnutia konferencie zmluvných strán, okrem iného pre sprievodné informácie k preprave odpadu a formát podávania správ. Svoje zistenia o možných dôsledkoch oznámi na zasadnutí OEWG-12.

Na stretnutí sa zúčastní približne 50 expertov a pozorovateľov a uskutoční sa s finančnou podporou vlád Nórska a Nemecka.

Vytlačiť