Svetový deň vody

Svetový deň vody

22. marca si každoročne pripomíname Svetový deň vody. Je to medzinárodný deň oslavy vody a hlavne príležitosť dozvedieť sa viac o problémoch súvisiacich s vodou. Témou toho aktuálneho je „urýchlená zmena“ v kontexte vyriešenia krízy nedostatku vody a osvety v oblasti hygieny. Význam a dôležitosť vody pre ľudstvo, ekosystémy a krajinu sme zdôrazňovali žiakom súkromného gymnázia v Banskej Bystrici.

História Svetového dňa vody siaha do roku 1992, kedy konferencia OSN o životnom prostredí a rozvoji odporučila oslavovať deň vody na medzinárodnej úrovni. Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov reagovalo vymenovaním 22. marca 1993 za prvý Svetový deň vody, od tej doby sa koná každoročne. Každý rok udáva agentúra OSN UN-WATER, ktorá koordinuje činnosť OSN súvisiacu s problematikou vody, tému Svetového dňa vody zodpovedajúcu súčasnej alebo budúcej výzve.

V spolupráci s centrom Europe Direct UMB sme pri tejto príležitosti zorganizovali prednášku Zmena klímy a zadržiavanie vody v krajine. Cieľovou skupinou boli vyššie ročníky žiakov a študentov gymnázia. Interaktívna prednáška bola zameraná na:

- hlavné prejavy zmeny klímy a ich dôsledky na celú krajiny (lesnú, poľnohospodársku, urbanizovanú), najmä vo vzťahu k vode

- vysvetlenie, prečo je potrebné vodu v krajine zadržiavať

- kľúčové postavenie lesa a nelesnej drevinovej vegetácie pri zadržiavaní vody v krajine a na ohrozenia lesa pri plnení tejto funkcie

- problematické zadržiavanie vody v poľnohospodárskej krajine

- kaskádové dôsledky zmeny klímy a adaptačné opatrenia.

Veríme, že osveta a informovanosť motivuje študentov a žiakov k lepšiemu správaniu vo vzťahu k vode.

 

Fotogaléria

fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
Vytlačiť