Verejné konzultácie k dokumentom s témou udržateľnosti

Verejné konzultácie k dokumentom s témou udržateľnosti

Oznamujeme, že verejnosť má možnosť podieľať sa na konzultáciách k týmto dokumentom:

 

STRATÉGIA EÚ V OBLASTI UDRŽATEĽNÝCH TEXTÍLIÍ 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12822-Strategia-EU-v-oblasti-udrzatelnych-textilii_sk

Táto stratégia pomôže EÚ pri prechode na klimaticky neutrálne obehové hospodárstvo, v ktorom sa budú navrhovať a vyrábať výrobky, ktoré budú trvácnejšie, ktoré bude možné opätovne používať, opravovať a recyklovať a ktoré budú energeticky účinné. Jej cieľom je zabezpečiť, aby sa textilné odvetvie zotavilo z krízy spôsobenej ochorením COVID-19 a stalo sa udržateľným vďaka:

  • zabezpečeniu väčšej konkurencieschopnosti,
  • uplatňovaniu zásad obehového hospodárstva na proces výroby, na výrobky, spotrebu, nakladanie s odpadmi a s druhotnými surovinami,
  • cielenému usmerňovaniu investícií, výskumu a inovácií.

 

INICIATÍVA PRE UDŽATEĽNÉ VÝROBKY

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12567-Iniciativa-pre-udrzatelne-vyrobky_sk

Cieľom tejto iniciatívy, v rámci ktorej sa zreviduje smernica o ekodizajne a v prípade potreby sa navrhnú legislatívne opatrenia, je zabezpečiť, aby výrobky uvádzané na trh EÚ boli udržateľnejšie.Trvácnejšie výrobky, ktoré možno opätovne používať, opravovať, recyklovať a ktoré sú úspornejšie z hľadiska spotreby energie, budú prínosom pre spotrebiteľov, životné prostredie i klímu. Táto iniciatíva sa bude zaoberať aj výskytom škodlivých chemických látok vo výrobkoch ako:

  • elektronické zariadenia a zariadenia IKT
  • textilné výrobky
  • nábytok
  • oceľ, cement a chemické látky.

 

Vytlačiť