Víťazom súťaže ENVIROMESTO 2017 je TRNAVA

Víťazom súťaže ENVIROMESTO 2017 je TRNAVA

Trnava získala hlavnú cenu a právo používať titul Enviromesto 2017 vďaka komplexnosti v riešení kvality mestského životného prostredia, zodpovednému prístupu k svojim obyvateľom a uplatňovaniu environmentálnej politiky v ochrane, plánovaní a manažmente mestskej krajiny. Odborná komisia, ktorá zasadala 20. novembra 2017 na pôde MŽP SR, rozhodla na základe projektov realizovaných a plánovaných týmto sídlom v prospech mestského životného prostredia. Hlavnú cenu súťaže Enviromesto 2017 si zástupcovia Trnavy prevzali dnes (28. novembra 2017) večer počas slávnostného vyhlásenia výsledkov súťaže Enviromesto 2017 v Žiline, ktoré sa uskutočnilo v rámci 8. ročníka Medzinárodnej konferencie Životné prostredie miest s podtitulom „ Silné mesto pre lepší život“.

Okrem hlavnej ceny udelili členovia odbornej komisie ocenenia aj v ďalších troch súťažných oblastiach. V oblasti Ochrana prírody a krajiny, zelená infraštruktúra ocenili činnosť mesta Nitra za dlhodobé koncepčné a komplexné riešenie verejnej zelene v priestoroch mesta a revitalizáciu degradovaných plôch, a oživenie prirodzených vodných plôch v aktívnej spolupráci s obyvateľmi mesta, s univerzitami a so záujmovými združeniami V súťažnej oblasti Mestská mobilita získalo ocenenie mesto Malacky. Odbornú komisiu presvedčilo aktívnym prístupom k riešeniu problematiky mobility v meste so zapojením obyvateľov a partnerov, rozvojom a podporou cyklistickej dopravy, strategickými riešeniami, či zavedením mestskej hromadnej dopravy. V súťažnej oblasti Adaptácia na zmeny klímy zvíťazilo mesto Zvolen za proaktívny prístup v oblasti adaptácie na zmeny klímy prostredníctvom budovania prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v mestskom životnom prostredí.

Cieľom prvého ročníka súťaže Enviromesto, do ktorého sa prihlásilo 14 slovenských miest, bolo zviditeľniť a oceniť mestá, ktoré aktívne uplatňujú environmentálnu politiku v reálnom živote. Zároveň bol príležitosťou podnietiť komunitné vnímanie a spoluprácu všetkých sektorov, či už škôl, neziskových organizácií, ale aj verejnosti pri tvorbe prostredia mesta a vytvoriť platformu pre porovnanie a intenzívnu výmenu skúseností pre zvyšovanie kvality životného prostredia v mestách. Súťaž vyhlásilo Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) spolu s jej národným koordinátorom - Slovenskou agentúrou životného prostredia (SAŽP).

Ôsmy ročník Konferencie o mestskom životnom prostredí organizovala SAŽP v spolupráci s MŽP SR a so Slovenskou komorou architektov. Cieľom konferencie bolo podporiť úsilie miest cielené na kvalitu životného prostredia a rešpektovanie princípov udržateľného rozvoja. Jej nosnými témami boli oblasť ochrany prírody a krajiny miest, mestskej mobility a adaptácie miest na zmenu klímy. Konferencia bola určená primátorom miest, odborníkom mestskej, verejnej a špecializovanej štátnej správy, urbánnym expertom, odborným a vedeckým pracovníkom, ktorí sa zaoberajú tvorbou mestského prostredia, členom občianskych iniciatív a širokej verejnosti.

 

Vytlačiť