Výberové konanie na pozíciu generálny riaditeľ SAŽP

Výberové konanie na pozíciu generálny riaditeľ SAŽP

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako zriaďovateľ príspevkovej organizácie Slovenská agentúra životného prostredia vypisuje v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie pozície
generálny riaditeľ Slovenskej agentúry životného prostredia, so sídlom
v Banskej Bystrici, Tajovského 28, 974 09

Náplň práce:
- riadenie odbornej príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva životného prostredia SR a zabezpečovanie plnenia úloh v jeho pôsobnosti.

Požadované kvalifikačné predpoklady:
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa najmä v odbore zameranom na ekonómiu, právo ekológiu, environmentalistiku alebo životné prostredie.
Špecifické kritériá a požiadavky na uchádzačov:
- odborná prax minimálne 5 rokov,
- riadiaca prax minimálne 5 rokov,
- znalosť anglického jazyka
- znalosť o postavení, činnosti a úlohách Slovenskej agentúry životného prostredia,
- všeobecná znalosť zákona č. 311/2001 Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a ďalších súvisiacich pracovno-právnych predpisov, zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, Obchodného zákonníka, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu, zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, právnych predpisov z oblasti životného prostredia, zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy,
- skúsenosti s prípravou, riadením, implementáciou alebo monitorovaním projektov financovaných zo štrukturálnych fondov Európskej únie alebo iných finančných mechanizmov,
- osobná integrita, organizačné a riadiace schopnosti, ovládanie práce s PC na dobrej užívateľskej úrovni (Excel, Word, Outlook, Internet), komunikatívnosť, rozvinuté interpersonálne zručnosti, zodpovednosť, presnosť, svedomitosť

Zoznam požadovaných dokladov pre uvedenú obsadzovanú funkciu:
- žiadosť o zaradenie do výberového konania,
- písomná koncepcia rozvoja Slovenskej agentúry životného prostredia (odporúčame maximálne 5 strán),
- originál výpisu z registra trestov nie starší ako tri mesiace, resp. overená kópia,
- profesijný štruktúrovaný životopis,
- kópia diplomu, osvedčujúceho požadované kvalifikačné predpoklady,
- čestné vyhlásenie o pravdivosti predložených dokladov a údajov,
- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
- písomný súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zašlú uchádzači
do 7 pracovných dní odo dňa zverejnenia výberového konania (do 26. mája 2020) na adresu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, osobný úrad, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava (s označením na obálke VK GR SAŽP Banská Bystrica).

Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum podania v podateľni Ministerstva životného prostredia SR.
Uchádzači, ktorí zašlú prihlášky po stanovenom termíne, nebudú do výberového konania zaradení. Taktiež nebudú akceptované prihlášky zaslané elektronickou formou.

Kontaktná osoba: PhDr. Jana Hruštincová, č. tel.: 02/5956 2369, email: jana.hrustincova@enviro.gov.sk 

Vytlačiť