Výsledky súťaže návrhov na riešenie obnovy rodinných domov

Výsledky súťaže návrhov na riešenie obnovy rodinných domov

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) vyhlásila v spolupráci s Inštitútom Slovenskej komory architektov (ISKA) v apríli 2022 tri samostatné ideové architektonické súťaže pod súhrnným názvom Súťaž návrhov na riešenie obnovy rodinných domov pre Plán obnovy a odolnosti SR s podtitulmi (pre jednotlivé súťaže podľa typu riešených rodinných domov) typ „štvorec“, typ "kocka" a typ "orava".

Úlohou účastníkov súťaže, profesionálov v oblasti navrhovania stavieb, bolo vyjadriť názor na optimálnu formu adaptácie, dostavby či transformácie najčastejších typových domov z obdobia druhej polovice 20. storočia, pri zohľadnení kritérií energetickej efektívnosti a spoločenskej udržateľnosti vyplývajúcich z Plánu obnovy a odolnosti SR - komponentu 2.

Zámerom vyhlasovateľa bolo získať tvorivé idey na prispôsobenie týchto domov súčasným požiadavkám, chápaným v širokom kontexte ich vplyvu na budúci obraz a ráz dedín a miest Slovenska, ako aj ich energetickú spotrebu na ceste k ich udržateľnému rozvoju.

Výsledky tejto súťaže návrhov budú slúžiť ako súhrn možných riešení, ako osveta pre individuálnych žiadateľov o podporu z Programu (Plán obnovy a odolnosti SR - Komponent 2: Obnova budov - Investícia 1: Zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinných domov), ktorí budú chcieť svoje rodinné domy zhodnotiť zodpovedne a spoločensky uvážene. Hlavným poslaním súťažných návrhov bolo preto ukázať schopnosť pracovať s dobre známymi typmi rodinných domov a adaptovať ich na bývanie vyhovujúce aktuálnym požiadavkám na prevádzku, životný štandard s presahom k výzvam najbližších dekád.

Do súťaže na typ „štvorec“ bolo prihlásených 7 návrhov.

Do súťaže na typ „kocka“ bolo prihlásených 5 návrhov.

Do súťaže na typ „orava“ boli prihlásené 3 návrhy.

Porota v zložení Nora Vranová (predsedníčka poroty), Pavel Paňák, Kornel Kobák, Ľubica Šimkovicová a Matej Kerestúr (za vyhlasovateľa) rozhodli na spoločnom hodnotiacom zasadnutí 7. júla 2022 o udelení cien nasledovne:

Typ „štvorec“:
1. cena: DOXA s.r.o.
Autori návrhu: Ing. arch. Ondrej Jurčo; Ing. arch. Tomáš Boroš, ArtD.; Ing. arch. Maroš Mitro;
Spoluautor: Ing. Tomáš Haburaj

Typ „kocka“:
1. cena: ER Atelier s.r.o.
Autori návrhu: Ing. arch. Ing. Ema Ruhigová, PhD.; Ing. arch. Ing. Roman Ruhig, PhD.

Typ „orava“:
1. cena:
Autori návrhu: Ing. arch. Tomáš Gelien; Ing. arch. Juraj Mišík; Ing. arch. Ludmila Haluzíková

 

Podrobnejšie informácie a zoznam ďalších ocenených nájdete na stránke Slovenskej komory architektov.

Zdroj: https://www.komarch.sk/spravy/vysledky-sutaze-na-riesenie-obnovy-rodinnych-domov-pre-plan-obnovy-a-odolnosti-sr

Vizualizácia: víťazný návrh typ "orava", autori/-ky: Ing. arch. Tomáš Gelien; Ing. arch. Juraj Mišík; Ing. arch. Ludmila Haluzíková

Vytlačiť