Workshopy pre geológov zamerané na problematiku environmentálnych záťaží

Workshopy pre geológov zamerané na problematiku environmentálnych záťaží

V dňoch  17. až 19. februára 2020 sa v hoteli Holiday Inn v Trnave konal prvý tohtoročný workshop určený odborne spôsobilým osobám podľa geologického zákona. Organizačne a programovo stretnutie pripravili pracovníci oddelenia environmentálnych služieb Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) a odbornú garanciu prevzali pracovníci sekcie geológie a prírodných zdrojov Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR) a Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra (ŠGÚDŠ).

Kľúčovým bodom programu odborného stretnutia bol pripravovaný metodický pokyn na prieskum znečisteného územia, ktorý vyvolal širokú a zasvätenú diskusiu. Jej cieľom bolo aktívne zapojiť do dopracovania konečného znenia metodického pokynu širšiu geologickú verejnosť a hlavne renomovaných odborníkov z praxe. Diskusia sa zamerala najmä na vybraté témy dôležité z hľadiska výkonu štátnej správy a takisto na problematické časti pokynu z pohľadu odborného pléna s cieľom spresniť niektoré formulácie a doplniť prípadné chýbajúce informácie.  Konkrétne ide o to, že absentuje predpis, ktorý by určoval optimálny postup pri geologickom prieskume znečisteného územia a základné/minimálne požiadavky, ktoré je pri vykonávaní prác potrebné rešpektovať. Druhým okruhom problémov je vypracovávanie záverečných správ na základe:

  • nesprávne zvoleného postupu riešenia geologickej úlohy,
  • nedostatočného počtu vrtov,
  • nedostatočného počtu vzoriek alebo nesprávne odoberaných vzoriek,
  • nedostatočného počtu analýz alebo nesprávne zvoleného rozsahu stanovovaných ukazovateľov.

Metodický pokyn sa podľa pripomienok dopracuje a pod odporúčaným názvom Metodická príručka na geologický prieskum znečisteného územia ho schváli MŽP SR v časovom horizonte niekoľkých týždňov po skončení workshopov. Cieľom príručky je stanoviť metodické postupy geologických prác vykonávaných v rámci geologického prieskumu životného prostredia so zohľadnením účelu a etapy geologických prác. Materiál je určený jednak zodpovedným riešiteľom geologických úloh, ktorí vykonávajú geologický prieskum životného prostredia podľa zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov, prípadne vykonávajú odpovedajúce prieskumné práce za iným účelom, a takisto objednávateľom geologických prác, verejným obstarávateľom geologických prác a orgánom štátnej správy, ktorých činnosť sa týka znečistených území. Takisto ho využijú aj projektoví manažéri sekcie fondov EÚ. Riešiteľom a zhotoviteľom geologických prác bude slúžiť ako príručka správneho vykonávania geologického prieskumu znečisteného územia, či ako podporná argumentácia k požiadavkám na geologický prieskum vo vzťahu k objednávateľom.  Štátna správa ju využije ako nástroj pri posudzovaní správnosti vykonaného geologického prieskumu, ako prostriedok na nastavenie minimálnych požiadaviek na geologický prieskum realizovaný na účely iných zákonov. Pre objednávateľov je využiteľná ako východisková pomôcka slúžiaca na poznanie vlastných povinností pri prieskume znečisteného územia.

Ďalšie príspevky odborného programu priniesli informácie o monitorovaní environmentálnych záťaží, ktoré vykonáva ŠGÚDŠ najmä v rámci projektov OP KŽP, a takisto o najnovších skúsenostiach s riešením problematiky environmentálnych škôd na Slovensku.

Druhý tohtoročný workshop s rovnakou cieľovou skupinou plánujeme v termíne 11. až 13. marca 2020, presné miesto konania doposiaľ nie je známe a spresní sa. Bude už v poradí šiestym podujatím svojho druhu aktivít, ktoré sa realizujú v rámci hlavnej aktivity 5 – informačné aktivity v oblasti environmentálnych záťaží – národného projektu 3 Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku (skrátene INFOAKTIVITY). V rámci trvania projektu sa plánujú každoročne, vždy na jar a na jeseň v rámci celého Slovenska.

Fotogaléria

Vytlačiť