Začal sa siedmy ročník Ceny SR za krajinu

Začal sa siedmy ročník Ceny SR za krajinu

Ministerstvo životného prostredia SR a Slovenská agentúra životného prostredia vyhlásili už po siedmy raz Cenu Slovenskej republiky za krajinu. Cena je udeľovaná samosprávam, združeniam samospráv a mimovládnym organizáciám za ochranu, manažment a plánovanie krajiny. Kandidáti na cenu sa môžu prihlásiť prostredníctvom webovej stránky www.cenazakrajinu.sk.

Krajina je podľa štátneho tajomníka MŽP SR Juraj Smatanu kľúčovým prvkom pre život jednotlivca a spoločnosti. Pre jej narastajúci význam v procese udržateľného rozvoja spoločnosti sa Slovenská republika rozhodla od roku 2010 udeľovať Cenu SR za krajinu. „Dnes vyhlasujeme už 7. ročník a verím, že opäť nájdeme vzorového reprezentanta, ktorý sa nestratí ani v medzinárodnej konkurencii. Laureát národného kola bude automaticky nominovaný na udelenie medzinárodného ocenenia Ceny Rady Európy za krajinu,“ zdôraznil štátny tajomník Smatana.

Organizáciu súťaže zabezpečuje Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP). Odborníci SAŽP zároveň poskytujú potenciálnym kandidátom konzultácie k vypracovaniu prihlášok. „Prihlášky je možné predkladať do 30. júna, a to prostredníctvom webovej stránky, poštou alebo osobne v sídle SAŽP. Predložené projekty sa skontrolujú po  administratívnej stránke. Na základe tohto vyhodnotenia SAŽP zverejní zoznam projektov spĺňajúcich kritériá, ktoré budú nominované na cenu a postupujú na obhajobu pred odbornou komisiou v auguste. Slávnostné vyhlásenie výsledkov bude na jeseň,“ objasnil plánovaný priebeh súťaže Michal Maco, generálny riaditeľ SAŽP.

Udeľovanie ceny za krajinu je ukotvené v Európskom dohovore o krajine, ktorý je jediným dohovorom Rady Európy výhradne zameraným na krajinu. Zachovanie autentickosti a charakteru slovenskej krajiny je významné aj z celoeurópskeho hľadiska, aj dohovor chápe rozmanitosť európskych krajín ako spoločné bohatstvo.

Oprávnenými kandidátmi na cenu sú:

  • miestne a regionálne samosprávy,
  • združenia miestnych a regionálnych samospráv (mikroregionálne partnerstvá),
  • cezhraničné združenia miestnych a regionálnych samospráv spoločne spravujúce krajinu,
  • mimovládne organizácie.

Odborná komisia, ktorá určí laureáta tohto ročníka, je zložená z odborníkov v starostlivosti o krajinu, zo zástupcov verejnej správy, samosprávy a zástupcov neziskového sektora. Odborná komisia môže v odôvodnených prípadoch oceniť i ďalšie nominované projekty, ktoré vynikajú v určitej hodnotenej oblasti, a to udelením osobitného uznania. Všetky informácie o aktuálnom ročníku ceny a formulár prihlášky sú dostupné na webovej stránke www.cenazakrajinu.sk.

 

Cena je čestným vyznamenaním pre organizácie, ktoré ideovo a tematicky prispievajú k implementácii Dohovoru o krajine Rady Európy na národnej úrovni. Cena je udeľovaná v dvojročnom cykle, v každom párnom roku. Doterajšími laureátmi sa stali Nadácia Ekopolis (2010) za „Projekt trvalej starostlivosti o krajinu prostredníctvom grantových programov Nadácie Ekopolis“, nezisková organizácia Čiernohronská železnica (2012) za projekt: „Záchrana, obnova a prevádzka Čiernohronskej železnice v Čiernom Balogu“, obec Liptovská Teplička za projekt: „Zachovanie unikátnych historických krajinných štruktúr“ (2014), mesto Hriňová (2016) za projekt „Hriňovské lazy - krajina hodnôt“, občianske združenie KALVÁRSKY FOND (2018) za projekt „Barokový krajinný areál s architektonickým komplexom Kalvárie na vrchu Scharffenberg v Banskej Štiavnici“. V šiestom ročníku v roku 2020 bola cena udelená občianskemu združeniu kRAJ za projekt „Včelí kRAJ“.

fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
Vytlačiť