ZÁVEREČNÝ MÍTING K PROJEKTU ENI SEIS II

ZÁVEREČNÝ MÍTING K PROJEKTU ENI SEIS II

V uplynulých dňoch prebehol dvojdňový záverečný míting projektu ENI SEIS II. Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia Európskej environmentálnej agentúry, Ministerstva životného prostredia SR a projektový tím SAŽP, ktorý úspešne viedol túto spoluprácu od začiatku projektu v roku 2017.  

Cieľom projektu ENI SEIS II bolo podporovať ďalšiu implementáciu princípov Zdieľaného environmentálneho informačného systému (SEIS) v šiestich východných krajinách (Azerbajdžan, Arménsko, Bielorusko, Gruzínsko, Moldavsko a Ukrajina). Špecifickým zameraním projektu bolo posilnenie pravidelnosti tvorby environmentálnych indikátorov a hodnotenia, ako príspevok k tvorbe politiky založenej na vedomostiach. V období dvoch rokov sa okrem úspešnej spolupráce podarilo dosiahnuť viacero noviniek v oblasti životného prostredia v jednotlivých krajinách východného partnerstva.

Spôsobom implementácie projektu bolo využívanie modelu Eionet ako modelu implementácie SEIS v regióne východnej ENP (European Neighborhood Policy). Podpora a odborné znalosti Eionet zohrávali kľúčovú úlohu pri realizácii projektových aktivít, najmä pri budovaní kapacít a pri prenose skúseností pri uplatňovaní príslušných postupov, nástrojov a systémov používaných v kontexte EÚ / EHP.

Výsledkom spolupráce je výrazné zlepšenie národných kapacít súvisiacich s poskytovaním environmentálnych údajov a informácií v súlade s národnou legislatívou a právnymi predpismi EÚ v oblasti životného prostredia a najmä Metodologický dokument na spracovávanie správ o stave životného prostredia, ktorý bude dostupný pre širokú verejnosť. Spracovaný je na základe skúseností odborníkov SAŽP z Odboru analýz a hodnotenia SAŽP.

V prípade záujmu o doplňujúce informácie, je možné kontaktovať projektovú manažérku – Mgr. Sylvia Baslarová na adrese sylvia.baslarova@sazp.sk.

Informácie o projekte nájdete na projektovej stránke - https://eni-seis.eionet.europa.eu/east.

Fotogaléria

Vytlačiť