Zelený vzdelávací fond úspešný aj v druhom ročníku

Zelený vzdelávací fond úspešný aj v druhom ročníku

Envirorezort už prostredníctvom Zeleného vzdelávacieho fondu (ZVF)  podporil viac ako 50 projektov tretieho sektora zameraných na environmentálnu výchovu, vzdelávanie a osvetu. V jeho druhom kole bolo schválených 28 žiadostí s finančnou podporou takmer 171 tisíc eur. Najviac úspešných žiadostí bolo zo strany občianskych zdužení - 86 % a najväčší záujem bol o podporu projektov zameraných na tému Zelené inteligentné mestá a prechod na obehové hospodárstvo - 36 %.  V druhom ročníku sa bolo možné uchádzať aj o podporu projektov zameraných na témy: Zdravé a udržateľné budovy, Predchádzanie a zmierňovanie nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy, Zlepšenie kvality ovzdušia, Čistá mobilita a Voda pre trvalo udržateľný rozvoj.

Tieto informácie odzneli 20. septembra 2019 počas II. ročníka Výročnej donorskej konferencie Zeleného vzdelávacieho fondu v Bratislave. Konferenciu otvoril štátny tajomník MŽP SR a predseda ZVF Norbert Kurilla,  podľa ktorého sa ZVF osvedčil. „Na ministerstve si uvedomujeme, že na ceste k trvalej udržateľnosti má vzdelávanie absolútne prioritné miesto. Práve kvalitná environmentálna výchova a vzdelávanie pre udržateľný rozvoj sú kľúčové pre zelenú budúcnosť Slovenska,“ zdôraznil Norbert Kurilla. Potom vystúpil tajomník fondu Juraj Bebej, ktorý informoval o  výsledkoch jeho druhého ročníka. Následne odprezentovala zástupkyňa občianskeho združenia EKOrast i Janka Ružická projekty Vzdelávame ekoLOGICKY a HRA, ktoré boli podporené v rámci oboch výziev fondu. Ivana Maleš z občianskeho združenia Inštitút cirkulárnej ekonomiky zaujala publikum projektom Kancel bez koša, na ktorú v téme predchádzania vzniku odpadov a nutnosti ich minimalizácie nadviazala Illah van Oijen podpredsedkyňa OZ Punkt s projektom Festival bez odpadu – 2. ročník.

Po predstavení podporených projektov vystúpili so svojimi príhovormi: zástupca strieborného partnera ZVF spoločnosti  CRH Slovensko Július Roth a zástupkyňa bronzového partnera Slovalco, a. s. Petra Michalková. Význam ochrany prírody a podpory EVVO nielen na Slovensku ale aj v celom svete vyzdvihol aj zástupca Taipeiskej reprezentačnej kancelárie na Slovensku pán Ruey-Li Tseng, ktorý v súvislosti so ZVF uviedol, že je mu cťou, „že môj zastupiteľský úrad mohol podporiť výzvu ministerstva a zúčastniť sa tohto významného programu“. Svoj príhovor zaslal aj zástupca odbornej hodnotiacej komisie Marcel Zajac, ktorý poďakoval Ministerstvu životného prostredia SR a Slovenskej agentúre životného prostredia, „za energiu, ktorú vynakladajú na sústreďovanie financií ZVF a na ich odbornú a férovú distribúciu.“ Na záver odprezentoval generálny riaditeľ sekcie environmentálnej politiky EÚ a medzinárodných vzťahov MŽP SR Milan Chrenko návrh postupu ďalšej spolupráce,  navrhované termíny, témy a aktivity tretieho ročníka ZVF.

Účastníci konferencie sa zhodli, že záujem o podporu neformálneho environmentálneho vzdelávania prostredníctvom ZVF naďalej pretrváva. Ministerstvo životného prostredia SR preto začiatkom októbra spustí v poradí už tretí ročník. Všetky informácie a podmienky získania dotácie budú včas zverejnené na webovej stránke ZVF.

ZVF je zriadený pri Slovenskej agentúre životného prostredia na základe rozhodnutia ministra životného prostredia SR. Jeho účelom je podpora rozvoja environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety na území SR prostredníctvom presadzovania princípov spoločnej zodpovednosti a priama podpora vybraných aktivít. Oprávnenými žiadateľmi o podporu z fondu sú mimovládne organizácie, občianske združenia a nadácie, ktoré majú v predmete svojej činnosti environmentálnu výchovu, vzdelávanie a osvetu s pôsobnosťou činnosti dlhšie ako 2 roky.
 

 

Fotogaléria

Vytlačiť