5.3.8. METODICKÁ PRÍRUČKA GEOLOGICKÉHO PRIESKUMU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA V ZNEČISTENOM ÚZEMÍ

METODICKÁ PRÍRUČKA GEOLOGICKÉHO PRIESKUMU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA V ZNEČISTENOM ÚZEMÍ
Cieľom príručky je stanoviť metodické postupy geologických prác vykonávaných v rámci geologického prieskumu životného prostredia so zohľadnením účelu a etapy geologických prác.
Materiál je určený jednak zodpovedným riešiteľom geologických úloh, ktorí vykonávajú geologický prieskum životného prostredia podľa zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov, prípadne vykonávajú zodpovedajúce prieskumné práce za iným účelom, a takisto objednávateľom geologických prác, verejným obstarávateľom geologických prác a orgánom štátnej správy, ktorých činnosť sa týka znečistených území. Takisto ho využijú aj projektoví manažéri sekcie fondov EÚ.
Riešiteľom a zhotoviteľom geologických prác bude slúžiť ako príručka správneho vykonávania geologického prieskumu znečisteného územia či ako podporná argumentácia k požiadavkám na geologický prieskum vo vzťahu k objednávateľom.
Štátna správa ju využije ako nástroj pri posudzovaní správnosti vykonaného geologického prieskumu, ako prostriedok na nastavenie minimálnych požiadaviek na geologický prieskum realizovaný pre účely iných zákonov (vodný zákon, zákon o environmentálnej škode apod.)
Objednávatelia ju využiteľná ako východiskovú pomôcku slúžiacu na poznanie vlastných povinností pri prieskume znečisteného územia.