5.3.9. ENVIRONMENTÁLNE ZÁŤAŽE NA SLOVENSKU – PRÍKLADY DOBREJ PRAXE V RÁMCI REALIZOVANÝCH PROJEKTOV PRIESKUMOV, SANÁCIÍ A MONITOROVANIA ENVIRONMENTÁLNYCH ZÁŤAŽÍ/1

Pod názvom ENVIRONMENTÁLNE ZÁŤAŽE NA SLOVENSKU – PRÍKLADY DOBREJ PRAXE V RÁMCI REALIZOVANÝCH PROJEKTOV PRIESKUMOV, SANÁCIÍ A MONITOROVANIA ENVIRONMENTÁLNYCH ZÁŤAŽÍ/1. predkladáme záujemcom o problematiku environmentálnych záťaží publikáciu s príkladmi osvedčených riešení (v zmysle definície best practise) v rámci realizovaných projektov prieskumov, sanácií a monitorovania environmentálnych záťaží na Slovensku.

Publikácia si kladie za cieľ postupne v niekoľkých častiach informovať čitateľov o úspešných aktivitách Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Slovenskej agentúry životného prostredia či Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra, ale aj súkromných spoločností v oblasti manažmentu a odstraňovania environmentálnych záťaží na Slovensku.

Dobrá prax v tomto ponímaní predstavuje nielen dobre vykonanú prácu s dobrými a trvalo udržateľnými výsledkami, ale predstavuje aj modelové odporúčanie na rozširovanie úspešných skúseností z praxe.

V tejto publikácii sa zameriavame najmä na dobré príklady z praxe realizované v rámci Operačného programu Životné prostredie (OP ŽP) za obdobie rokov 2007 – 2013 + 2. V rámci OP ŽP patrili environmentálne záťaže pod Prioritnú os 4 – Odpadové hospodárstvo a pod Operačný cieľ 4.4. – Riešenie problematiky environmentálnych záťaží vrátane ich odstraňovania.