6.2.8. Zelená infraštruktúra a jej význam v protipovodňovej ochrane- publikácia

Publikácia Zelená infraštruktúra a jej význam v protipovodňovej ochrane

 

Odborná publikácia je zameraná na zelenú infraštruktúru a jej kľúčové postavenie v procese proaktívnej adaptácie na zmenu klímy a to najmä vo vzťahu k výskytu povodní.

Úvodné kapitoly sú zamerané na dôsledky zmeny klímy na Slovensku, na príčiny povodní, na protipovodňovú ochranu vo vybraných dokumentoch (Zákon č. 7/2017 Z.z. o ochrane pred povodňami, Zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách, Vodný plán Slovenska). Pozornosť sa venuje aj strategickým dokumentom v procese adaptácie na zmenu klímy (Stratégia adaptácie SR na zmenu klímy, pripravovaný Akčný plán adaptácie SR na zmenu klímy, Akčný plán na riešenie dôsledkov sucha a nedostatku vody). Ťažisko publikácie je venované významným prvkom zelenej infraštruktúry (lesy, nelesná drevinová vegetácia, trvalé trávne porasty, agrolesnícke systémy) ich charakteristike, členeniu a funkciám najmä vo vzťahu k eliminácii záplav. Publikácia sa venuje aj revitalizácii vodných tokov, obnove pôvodných meandrov a inundačných území a v neposlednom rade prvkom modrej infraštruktúry. Obnova modrej infraštruktúry zvyšuje prirodzenú retenčnú (vodozádržnú) kapacitu povodia, čím pomáha zmenšovať riziko vniku povodní. V poslednej kapitole je spracovaná protipovodňová ochrana z pohľadu samosprávy. Venuje sa najmä nástrojom, prostredníctvom ktorých môžu samosprávy vykonávať proaktívnu adaptáciu na zmenu klímy a eliminovať aj riziká škôd spôsobených povodňami (územný plán, pozemkové úpravy, všeobecné záväzné nariadenia, programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja), ako aj  možnostiam financovania protipovodňových opatrení.

 

Odborná publikácia je venovaná širokej odbornej, ale aj laickej verejnosti, štátnej správe a samospráve. Formou odbornej podpory dopĺňa žiaduci systém vzdelávania v oblasti reagovania na zmenu klímy.

Publikácia sa aktuálne pripravuje do tlače.

Elektronická verzia publikácie je k dispozícii v prílohe.

Vytlačiť