Medzinárodná konferencia MANAŽMENT RIZÍK; ZMENA KLÍMY A VODNÉ TOKY

Názov: Medzinárodná konferencia MANAŽMENT RIZÍK; ZMENA KLÍMY A VODNÉ TOKY

Termín: 18. – 19. 5. 2023 (štvrtok a piatok)

Miesto: Hotel The Grand Vígľaš, Vígľaš

Cieľ konferencie:
Konferencia sa zameriava na zdieľanie poznatkov o prejavoch zmeny klímy na vodné toky a vodné ekosystémy, osobitne na populácie rýb a ďalšie skupiny akvatických organizmov. Prezentácie sa budú týkať aj akcelerovania negatívnych dopadov zmeny klímy na vodné toky a ich ekosystémy v súvislosti s nevhodnými infraštruktúrnymi projektmi a nesprávnym využívaním krajiny v povodiach.
Pozvaní experti/tky poskytnú tiež rôzne pohľady na riadenie rizík, výber a realizáciu prírode blízkych opatrení v krajine, ako aj na vodných tokoch. Zahraniční lektori prinesú poznatky z riešenia negatívnych dôsledkov zmeny klímy z iných regiónov krajín. Osobitný blok bude venovaný opatreniam v súvislosti s ochranou pôvodných populácií rýb a záujmami rybárstva.

Cieľová skupina konferencie a počet účastníkov:

Zamestnanci ústredných orgánov štátnej správy a okresný úradov z oblasti riadenia rizík, využívania vôd, posudzovania vplyvov na životné prostredie a povoľovania činností súvisiacich s využívaním povodí (vrátane zastavaných území), ďalej zástupcovia akademických a vedeckých pracovísk, zástupcovia environmentálnych mimovládnych organizácií, chovatelia rýb, užívatelia rybárskych revírov a iní záujemcovia o tematiku riadenia rizík v kontexte udržateľného využívania vodných tokov.

Vytlačiť