Výstupom projektu bude spracovaných 30 dokumentov MÚSES podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.
Prostredníctvom externej dodávky bude aktualizovaný systém pre automatizovanú tvorbu dokumentov MÚSES, doplnená funkcionalita na základe požiadaviek z praxe a doplnený nástroj pre návrh siete zelenej infraštruktúry a nastavené parametre pre tvorbu dokumentov v súlade s ďalšou legislatívou. Bude doplnené hardwérové vybavenie, pre zabezpečenie dlhodobých kapacít pri spracovávaní dokumentácií MÚSES.
Prostredníctvom interných kapacít bude zabezpečené vyhotovenie dokumentácie MÚSES v 30 vybraných katastrálnych územiach SR, spolu s prekonzultovaným návrhom potrebných ekostabilizačných prvkov zelenej infraštruktúry.

 

Kontaktná osoba:

Rastislav Staník Ing.
odborný garant pre ÚSES 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o sídla a regióny 
rastislav.stanik@sazp.sk
0917 425029
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  
Vytlačiť

Navigácia: