Národné projekty

Národný projekt „Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku“ - v realizácii

                Národný projekt realizovaný SAŽP zabezpečí lepšie informovanie verejnosti a dotknutých subjektov – cieľových skupín, prostredníctvom realizovania informačných aktivít, programov a poradenstva. Projekt významnou mierou naplní ciele Operačného programu Kvalita životného prostredia, najmä v oblasti informovanosti a poradenstva. Realizáciou komplexu informačných aktivít vo forme národného projektu sa prispeje k systémovému riešeniu problematiky efektívnej informovanosti o kvalite životného prostredia, zlepšovaniu povedomia, ako aj prístupu k informáciám, tvorby nástrojov informovania, poradenstva a podpory výmeny informácií medzi zainteresovanými skupinami, s cieľom zjednotenia a zefektívnenia komunikácie v oblasti životného prostredia. Základom národného projektu je súbor 6 hlavných aktivít, ktorých predmetom je realizácia uceleného komplexu informačných nástrojov, zahŕňajúcich najmä informačné aktivity, ktoré budú zabezpečované prostredníctvom organizácie podujatí, marketingových nástrojov (informačné kampane, konferencie, semináre, webináre, workshopy, informačné programy, fóra, výstavy, exkurzie a iné) a aktivít na podporu priameho marketingu (publikácie, tlačoviny, propagačné materiály, reklamné materiály a PR komunikácia).

 

Národný projekt "Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska - Zelené obce Slovenska" - v realizácii

                Národný projekt Zelené obce je zameraný na zachovanie a obnovu biodiverzity a ekosystémov mimo chránených území. Národný projekt sa zameriava najmä na realizačné opatrenia na úrovni obnovy, budovania a zachovania prírodných a poloprírodných oblastí, ako prvku zelenej infraštruktúry, a to prostredníctvom realizácie vegetačných prvkov. Národným projektom sa prispeje k zlepšeniu stavu kvality životného prostredia, a to prostredníctvom drevinovej revitalizácie existujúcich ekosystémov. Cieľom národného projektu je realizácia prvkov zelenej infraštruktúry na miestnej úrovni prostredníctvom vegetačných prvkov a s nimi súvisiacimi činnosťami. Takto cielenou realizáciou vegetačných prvkov sa prispieva k vytvoreniu poloprírodných až prírodných krajinných štruktúr pre konkrétne územie, kde sú zohľadnené prirodzené špecifiká a ekosystémové funkcie. Okrem zachovania a obnovy biodiverzity a ekosystémov sa národným projektom na miestnej úrovni posilní klimatická funkcia, pôdoochranná funkcia, vodoochranná funkcia, krajinotvorná funkcia ekosystémov a environmentálna funkcia urbanizovaného prostredia.

 

Informačný program o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy a možnostiach proaktívnej adaptácie - Akčný plán na riešenie dôsledkov sucha a nedostatku vody H2ODNOTA JE VODA – projekt ukončený

               Hlavným cieľom národného projektu je prostredníctvom mixu mediálnych aktivít (napr. spoty v TV, rádiách a informácie zverejňované v printových médiách) poskytnúť širokej verejnosti informácie o nepriaznivých dôsledkoch sucha a nedostatku vody a možnostiach proaktívnej adaptácie na zmenu klímy prostredníctvom realizácie opatrení uvedených v Akčnom pláne na riešenie dôsledkov sucha a nedostatku vody H2ODNOTA JE VODA.