Ekokódex

Ekokódex SAŽP

Ekokódex zamestnanca je vypracovaný v súlade s poslaním a Politikou kvality a environmentálnou politikou, Pracovným poriadkom, Kolektívnou zmluvou a ostatnými  internými smernicami a predpismi SAŽP.

Cieľom je nastaviť pravidlá environmentálneho správania v organizácii, znižovať jej ekologickú stopu, zlepšovať reputáciu a dôveryhodnosť SAŽP voči sebe, partnerom a planéte.

Ekokódex stanovuje zásady environmentálneho správania sa zamestnanca SAŽP, ktoré je povinný dodržiavať na pracovisku alebo v mieste výkonu svojej práce.

 

Vytlačiť