Kancelária riaditeľa sekcie fondov EÚ

Sídlom Kancelárie riaditeľa sekcie fondov EÚ je Bratislava.

Zabezpečuje najmä tieto činnosti:

  • vedie sekretariát R-SF EÚ;
  • spolupracuje s odbormi  pri archivácii projektových spisov (zaznamenávanie, uchovávanie a ukladanie dokumentov) vrátane ich poskytnutia pre účely konaní pred príslušnými orgánmi verejnej správy, EÚ a súdmi, ako aj ich poskytnutia oprávneným osobám na výkon kontroly/auditu;
  • organizuje, zabezpečuje a koordinuje administratívno-technické úlohy sekcie v súvislosti s realizáciou OP ŽP/OP KŽP, sleduje termíny a ich dodržiavanie v súvislosti s plnením úloh SFEÚ;
  • zabezpečuje informačnú, organizačnú a evidenčnú prácu sekretariátu riaditeľa sekcie, organizuje jeho denný program, návštevy, porady;
  • zabezpečuje informačný tok medzi jednotlivými odbormi najmä v oblasti administrácie písomností;
  • vybavuje korešpondenciu a písomnosti v súvislosti s realizáciou OP ŽP/OP KŽP;
  • zabezpečenie zverejňovania všetkých povinne zverejňovaných zmlúv súvisiacich s implementáciou OP KŽP uzatvorených SO v Centrálnom registri zmlúv v súlade s internými aktmi riadenia prijatými Ministerstvom životného prostredia SR ako zriaďovateľom SAŽP;
  • zabezpečuje riadnu evidenciu/archiváciu záznamov v zmysle registratúrneho poriadku SAŽP, vedie záznamy , protokoly, prehľady a iné súbory informácií sekcie.

 

Kontakty:

Katarína Bosáková
asistentka riaditeľa sekcie fondov EÚ 
Kancelária riaditeľa sekcie fondov EÚ 
katarina.bosakova@sazp.sk
0906 314 111
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Veronika Šimičáková Ing.
asistentka riaditeľa sekcie fondov EÚ 
Kancelária riaditeľa sekcie fondov EÚ 
veronika.simicakova@sazp.sk
0906 314012, 0908 765700
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Renáta Kaasová Mgr.
manažér pre administráciu a archiváciu projektov č.1 
Kancelária riaditeľa sekcie fondov EÚ 
renata.kaasova@sazp.sk
0906 314030
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Samuel Jurčovič
manažér pre administráciu a archiváciu projektov č.2 
Kancelária riaditeľa sekcie fondov EÚ 
samuel.jurcovic@sazp.sk
0906 314044
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Michaela Pikulíková Mgr.
manažér pre administráciu a archiváciu projektov č.3 
Kancelária riaditeľa sekcie fondov EÚ 
michaela.pikulikova@sazp.sk
0906 314157
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Andrea Bozalková PhDr.
manažér pre administráciu a archiváciu projektov 
Kancelária riaditeľa sekcie fondov EÚ 
andrea.bozalkova@sazp.sk
0906 314020
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Mária Krušinová
manažér pre administráciu a archiváciu projektov 
Kancelária riaditeľa sekcie fondov EÚ 
maria.krusinova@sazp.sk
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Vytlačiť

Navigácia: