Národný ohniskový bod pre EEA

Plní povinnosti Slovenskej republiky vyplývajúce  z členstva v Európskej environmentálnej agentúre (EEA) a v sieti EIONET (European Environment Information and Observation network). Slovensko sa stalo členom EEA 1.augusta 2001, keď vstúpila do platnosti Zmluva o jeho účasti v EEA a Eionet-e. Priamym partnerom EEA a zároveň jej Národným ohniskovým bodom (NFP, National Focal Point) je SAŽP. Oddelenie zabezpečuje agendu nielen pre zástupcu SR v Riadiacej rade  EEA (Management Board), ktorým je  generálny riaditeľ SAŽP, ale aj pre nominovaného predstaviteľa NFP za SR. Zároveň koordinuje aktivity SAŽP ako NFP pre EEA a prevádzkuje  národnú sieť Eionet SK. Koordinuje  aj činnosť tematicky zameraných Národných referenčných centier (NRC) a nomináciu ich členov do národnej siete. Podieľa sa na príprave podkladov, pripomienkovaní materiálov pre EEA a  zabezpečovaní reportingových povinností určených prioritných dátových tokov (PDF). Zabezpečuje projektovú činnosť s EEA a Eionet členmi, distribúciu informácií a prezentáciu výstupov EEA a siete Eionet. V rámci medzinárodnej spolupráce zabezpečuje aj účasť a úlohy na zasadnutiach siete Európskej environmentálnej agentúry (EPA network).

 

Kontakty:

Katarína Kosková Mgr.
Národný ohniskový bod pre EEA 
katarina.koskova@sazp.sk
048 4374184, 0917 390679
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Vytlačiť
Navigácia: