Odbor analýz a hodnotenia životného prostredia

Činnosť odboru je zameraná na tvorbu a systematické vyhodnocovanie indikátorov tvalo udržateľného rozvoja, životného prostredia, zeleného rastu a udržateľnej spotreby a výroby. Odbor zabezpečuje vypracovávanie a publikovanie správ o stave životného prostredia ako aj sprístupňovanie informácií pre verejnosť. Koordinuje proces plnenia reportingových povinností voči Európskej komisii za vybrané oblasti životného prostredia ako aj voči Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj. Zabezpečuje prostredníctvom výkonu funkcií Národných referenčných centier plnenie vybraných úloh vyplývajúcich z členstva SR v Európskej environmentálnej agentúre.

Gestoruje tvorbu a prevádzku Informačného systému indikátorov životného prostredia, Informačného systému nakladania s ťažobným odpadom a Informačného systému o oprávnených osobách v zmysle zákona o ovzduší.

Odbor analýz a hodnotenia ŽP plní najmä nasledovné rámcové činnosti:

 • indikátorové hodnotenie ŽP (stavu, príčin, dôsledkov a prijatých opatrení), vplyvov vybraných sektorov na ŽP, trvalo udržateľného rozvoja na národnej a  porovnanie s medzinárodnou úrovňou. Hodnotené sú relevantné oblasti, najmä:
  • odpadové hospodárstvo, materiálové toky
  • ochrana ovzdušia a zdravia
  • ochrana vôd a vodné hospodárstvo
  • horninové prostredie a geológia
  • biota a ochrana prírody
  • doprava, priemysel, energetika, turizmus a cestovný ruch
  • pôda, poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo
  • efektívne využívanie zdrojov
  • zelený rast
  • ekonomické nástroje v starostlivosti o ŽP
 • vypracovanie návrhov  správ o stave ŽP SR na národnej a podkladov pre správy vypracovávané na medzinárodnej úrovni
 • podpora tvorby výhľadových informácií, scenárov, výhľadových štúdií
 • podpora implementácie zásad a stratégií zeleného rastu, tvorba a vyhodnocovanie indikátorov zeleného rastu
 • zabezpečovanie plnenia vybraných povinností SR vyplývajúcich z členstva SR v EEA, sieti EIONET prostredníctvom funkcií NRC
 • zabezpečovanie plnenia vybraných povinností SR vyplývajúcich z členstva SR v OECD
 • koordinácia plnenia reportingových povinností SR voči Európskej komisii, členstvo vo vybraných pracovných skupinách EK
 • podpora implementácie efektívneho využívania zdrojov
 • na základe hodnotenia stavu odbornej starostlivosti o životné prostredie, indikátorov  stavu životného prostredia a medzinárodných trendov spolupráca na tvorbe  návrhov environmentálnych stratégií, koncepcií a programov, ako aj ďalších aktivít zameraných na rozvoj environmentalistiky v SR 
 • publikovanie informácií o životnom prostredí odbornej a laickej verejnosti
 • IS nakladania s ťažobným odpadom podľa § 16 zákona 514/2008 Z.z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu
 • IS o oprávnených osobách podľa §20 137/2010 Z.z. o ovzduší
 • IS indikátorov životného prostredia

 

Kontakty:

Zuzana Lieskovská Ing.
vedúca odboru analýz a hodnotenia ŽP 
Odbor analýz a hodnotenia životného prostredia 
zuzana.lieskovska@sazp.sk
048 4374132, 0905 651980
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Renáta Grófová Ing.
špecialista – voda a vodné hospodárstvo 
Odbor analýz a hodnotenia životného prostredia 
renata.grofova@sazp.sk
048 4374151, 0915 595202
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Dorota Hericová Ing.
špecialista - ovzdušie 
Odbor analýz a hodnotenia životného prostredia 
dorota.hericova@sazp.sk
048 4374152
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Peter Kapusta Mgr.
špecialista - biota a ochrana prírody 
Odbor analýz a hodnotenia životného prostredia 
peter.kapusta@sazp.sk
048 4374147, 0915 595197
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Ľubica Koreňová Ing.
špecialista – voda a doprava 
Odbor analýz a hodnotenia životného prostredia 
lubica.korenova@sazp.sk
048 4374153
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Beata Kročková Ing.
špecialista – pôda a poľnohospodárstvo 
Odbor analýz a hodnotenia životného prostredia 
beata.krockova@sazp.sk
048 4374152
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Ivana Novikmecová Ing.
špecialista – environmentálna bezpečnosť 
Odbor analýz a hodnotenia životného prostredia 
ivana.novikmecova@sazp.sk
048 4374151, 0907 850130
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Radoslav Považan RNDr., PhD.
špecialista na výhľadové informácie a scenáre 
Odbor analýz a hodnotenia životného prostredia 
radoslav.povazan@sazp.sk
048 4374147, 0908 901970
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Katarína Škantárová Ing.
špecialista - prírodné zdroje a environmentálne riziká 
Odbor analýz a hodnotenia životného prostredia 
katarina.skantarova@sazp.sk
048 4374153
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Slávka Štroffeková Ing.
špecialista – energetika 
Odbor analýz a hodnotenia životného prostredia 
slavka.stroffekova@sazp.sk
048 4374259
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Radoslav Virgovič Ing.
špecialista – ovzdušie a zmena klímy 
Odbor analýz a hodnotenia životného prostredia 
radoslav.virgovic@sazp.sk
048 4374 178, 0905 887314
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Miroslav Mokrý Mgr.
špecialista - priemysel a ekonomické nástroje 
Odbor analýz a hodnotenia životného prostredia 
miroslav.mokry@sazp.sk
048 4374151
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentalistiky  
Slavomíra Pachová Ing.PhD.
špecialista odpadové hospodárstvo 
Odbor analýz a hodnotenia životného prostredia 
slavomira.pachova@sazp.sk
048 4374 258
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentalistiky  
František Luterančík Ing.
manažér kvality ovzdušia 
Odbor analýz a hodnotenia životného prostredia 
frantisek.luterancik@sazp.sk
048 4374 241, 0907 824255
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentalistiky  
Nadežda Odnogová Ing.
manažér kvality ovzdušia 
Odbor analýz a hodnotenia životného prostredia 
nadezda.odnogova@sazp.sk
0907 850154
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  
Imrich Fekete Mgr.
manažér kvality ovzdušia 
Odbor analýz a hodnotenia životného prostredia 
imrich.fekete@sazp.sk
048 4374 243, 0907 823190
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentalistiky  
Anna Bohers RNDr., PhD.
manažér kvality ovzdušia 
Odbor analýz a hodnotenia životného prostredia 
anna.bohers@sazp.sk
048 4374 243, 0907 831733
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentalistiky  
Jana Paluchová Mgr.
špecialista - kvalita ovzdušia 
Odbor analýz a hodnotenia životného prostredia 
jana.paluchova@sazp.sk
048 4374 246, 0907 907189
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentalistiky  
Jana Pavlíková Ing.
špecialista - kvalita ovzdušia 
Odbor analýz a hodnotenia životného prostredia 
jana.pavlikova@sazp.sk
048 4374 242, 0907 227024
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentalistiky  

 

 

 

Vytlačiť

Navigácia: