Odbor environmentálneho manažérstva a Bazilejského dohovoru

Podieľa sa na vypracovávaní strategických, koncepčných a plánovacích dokumentov na podporu, rozvoj  a implementáciu nástrojov environmentálnej politiky. Sú nimi: schéma pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS), environmentálne označovanie produktov, zelené verejné obstarávanie (GPP), udržateľná spotreba a výroba (SCP) a eko-inovácie. Participuje na procese tvorby legislatívnych predpisov a podporuje aktivity v daných oblastiach. Organizačnou zložkou Odboru je Regionálne centrum Bazilejského dohovoru pre krajiny strednej a východnej Európy (RCBD). Jeho úlohou je pomáhať krajinám strednej a východnej Európy pri vytváraní systému environmentálne vhodného nakladania s nebezpečnými odpadmi.

Odbor sa organizačne člení:

 

Kontakty:

Alena Adamkovičová Ing.
vedúca odboru environmentálneho manažérstva a BD 
Odbor environmentálneho manažérstva a BD 
alena.adamkovicova@sazp.sk
02 32131612, 0917 232344
Grösslingová 35, Bratislava 1, 811 09
Sekcia environmentalistiky  
Vytlačiť
Navigácia: