Odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety

Environmentálnu výchovu a vzdelávanie možno charakterizovať ako proces celoživotného vzdelávania zabezpečujúci príjem environmentálnych princípov k pozitívnemu ovplyvneniu celospoločenského konania. Je zameraný na každú sociálnu a vekovú skupinu (školskú, mimoškolskú, odbornú, ale aj širokú verejnosť). Je zrejmé, že z výchovného a vzdelávacieho hľadiska má pre ňu najvyšší význam školský systém. Tvoria ho predškolské zariadenia, školy (základné, stredné, vysoké), univerzity, vzdelávacie inštitúcie, metodické centrá a pod.

Environmentálna výchova vedie žiakov ku komplexnému pochopeniu vzájomných vzťahov medzi organizmami a vzťahom človeka k životnému prostrediu. Ide o rozvíjanie a najmä pochopenie nevyhnutného prechodu k udržateľnému rozvoju spoločnosti, ktorý umožňuje sledovať a uvedomovať si dynamicky sa vyvíjajúce vzťahy medzi človekom a prostredím, kde sú vzájomne prepojené aspekty ekologické, ekonomické a sociálne

Úlohou odboru je zvyšovanie environmentálneho povedomia verejnosti prostredníctvom ucelenej ponuky programov neformálnej environmentálnej výchovy na národnej a regionálnej úrovni. Zabezpečuje praktickú, metodickú, publikačnú, projektovú a koncepčnú činnosť v tejto oblasti. Organizuje vzdelávacie a informačné podujatia, spolupracuje so zainteresovanými rezortami (MŠVVaŠ SR), inštitúciami a mimovládnymi organizáciami na Slovensku aj v zahraničí. Realizuje úlohy v zmysle Koncepcie environmentálnej výchovy a vzdelávania, Národnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja, ako aj Stratégie EHK OSN pre výchovu k trvalo udržateľnému rozvoju. 

Zabezpečuje prepojenosť environmentálnej výchovy a vzdelávania s riešením teoretických a najmä praktických úloh zameraných na zlepšovanie životného prostredia.

Činnosti odboru:

 • vykonáva metodickú  činnosť a tvorbu metodických materiálov pre mimoškolskú environmentálnu výchovu, spoluprácu pri tvorbe metodických materiálov pre školskú environmentálnu výchovu, organizovanie metodických dní environmentálnej výchovy pre pedagógov, poradenstvo pre pedagógov a študentov,
 • odborne a organizačne zabezpečuje a garantuje vzdelávanie pracovníkov štátnej správy na úseku starostlivosti o životné prostredie,  
 • zabezpečuje vzdelávanie odbornej verejnosti, organizovanie konferencií a seminárov pre odbornú verejnosť, 
 • tvorí a realizuje edukačné programy zamerané na prezentáciu a šírenie pozitívnych príkladov a realizácií pre vidiecke a mestské samosprávy a verejnosť,
 • zabezpečuje medzinárodnú spoluprácu v oblasti vzdelávania k ochrane prírody a životného prostredia,
 • realizuje praktickú výchovu k ochrane prírody a životného prostredia organizovaním celoslovenských prírodovedných súťaží, súťaží v tvorbe environmentálnych projektov, prípravou vzdelávacích programov s využitím vlastných metodických príručiek a pracovných listov,
 • zabezpečuje a tvorí podporné výučbové programy pre vyučovací proces (v súlade so Štátnym vzdelávacím programom),
 • realizuje kurzové cykly s tematikou trvalo udržateľného rozvoja pre žiakov a študentov základných a stredných škôl v regiónoch, pedagógov – koordinátorov environmentálnej výchovy,  
 • odborne a organizačne zabezpečuje besedy s verejnosťou, súťaže a špecializované audiovizuálne programy (najmä pre školy a verejnosť) pri príležitosti významných dní životného prostredia,
 • spolupracuje s ústrednými organmi štátnej správy v oblasti výchovy, vedy a vzdelávania, zabezpečuje akreditácie vzdelávacích programov, realizuje akreditované vzdelávanie,
 • spolupracuje pri organizácii medzinárodného festivalu filmov o životnom prostredí EKOTOPFILM - ENVIROFILM.

Pod odbor organizačne patrí aj:

 

Kontakty:

Jana Bačkorová RNDr., PhD.
Vedúca odboru environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety 
Odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety 
jana.backorova@sazp.sk
048 4374197, 0905 642 295
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentalistiky  
Jana Rajnohová MSc.
špecialista na environmentálnu výchovu a vzdelávanie 
Odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety 
jana.rajnohova@sazp.sk
048 4374196
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Veronika Páričková Mgr.
špecialista na environmentálnu výchovu a vzdelávanie 
Odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety 
veronika.parickova@sazp.sk
048 4374197
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Matej Vlčák Mgr.
špecialista na školské programy a vzdelávanie 
Odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety 
matej.vlcak@sazp.sk
048 4374167
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentalistiky  
Lucia Šávoltová Mgr.
špecialista na environmentálnu výchovu a vzdelávanie 
Odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety 
lucia.savoltova@sazp.sk
048 4374194
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Andrej Šijak Mgr.
špecialista na projekty a vzdelávanie 
Odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety 
andrej.sijak@sazp.sk
048 4374 195
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Barbora Mistríková Mgr.
špecialista na environmentálnu výchovu a vzdelávanie 
Odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety 
barbora.mistrikova@sazp.sk
048 4374185, 0915 576292
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistik  
Adriana Svitaňová Krajčíová Ing.
špecialista na vzdelávanie v oblasti ŽP 
Odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety 
adriana.svitanova@sazp.sk
048 4374177, 0907 824146
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentalistiky  
Vytlačiť

Navigácia: