Odbor informačnej podpory environmentálnej politiky

Činnosť odboru je zameraná na tvorbu a systematické vyhodnocovanie indikátorov tvalo udržateľného rozvoja, životného prostredia, zeleného rastu a udržateľnej spotreby a výroby. Odbor zabezpečuje vypracovávanie a publikovanie správ o stave životného prostredia ako aj sprístupňovanie informácií pre verejnosť. Koordinuje proces plnenia reportingových povinností voči Európskej komisii za vybrané oblasti životného prostredia ako aj voči Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj. Zabezpečuje prostredníctvom výkonu funkcií Národných referenčných centier plnenie vybraných úloh vyplývajúcich z členstva SR v Európskej environmentálnej agentúre.

Gestoruje tvorbu a prevádzku Informačného systému indikátorov životného prostredia, Informačného systému nakladania s ťažobným odpadom a Informačného systému o oprávnených osobách v zmysle zákona o ovzduší.

Odbor plní najmä nasledovné rámcové činnosti:

 • indikátorové hodnotenie ŽP (stavu, príčin, dôsledkov a prijatých opatrení), vplyvov vybraných sektorov na ŽP, trvalo udržateľného rozvoja na národnej a  porovnanie s medzinárodnou úrovňou. Hodnotené sú relevantné oblasti, najmä:
  • odpadové hospodárstvo, materiálové toky
  • ochrana ovzdušia a zdravia
  • ochrana vôd a vodné hospodárstvo
  • horninové prostredie a geológia
  • biota a ochrana prírody
  • doprava, priemysel, energetika, turizmus a cestovný ruch
  • pôda, poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo
  • efektívne využívanie zdrojov
  • zelený rast
  • ekonomické nástroje v starostlivosti o ŽP
 • vypracovanie návrhov  správ o stave ŽP SR na národnej a podkladov pre správy vypracovávané na medzinárodnej úrovni
 • podpora tvorby výhľadových informácií, scenárov, výhľadových štúdií
 • podpora implementácie zásad a stratégií zeleného rastu, tvorba a vyhodnocovanie indikátorov zeleného rastu
 • zabezpečovanie plnenia vybraných povinností SR vyplývajúcich z členstva SR v EEA, sieti EIONET prostredníctvom funkcií NRC
 • zabezpečovanie plnenia vybraných povinností SR vyplývajúcich z členstva SR v OECD
 • koordinácia plnenia reportingových povinností SR voči Európskej komisii, členstvo vo vybraných pracovných skupinách EK
 • podpora implementácie efektívneho využívania zdrojov
 • na základe hodnotenia stavu odbornej starostlivosti o životné prostredie, indikátorov  stavu životného prostredia a medzinárodných trendov spolupráca na tvorbe  návrhov environmentálnych stratégií, koncepcií a programov, ako aj ďalších aktivít zameraných na rozvoj environmentalistiky v SR 
 • publikovanie informácií o životnom prostredí odbornej a laickej verejnosti
 • IS nakladania s ťažobným odpadom podľa § 16 zákona 514/2008 Z.z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu
 • IS o oprávnených osobách podľa §20 137/2010 Z.z. o ovzduší
 • IS indikátorov životného prostredia

Odbor sa organizačne člení na:

 

Kontakty:

Zuzana Lieskovská Ing.
vedúca odboru informačnej podpory environmentálnej politiky 
Odbor informačnej podpory environmentálnej politiky 
zuzana.lieskovska@sazp.sk
048 4374132, 0905 651980
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  

 

 

Vytlačiť

Navigácia: