Odbor komunikácie a osvety

Oddelenie koordinuje a zabezpečuje styk s médiami a verejnosťou v oblasti komunikácie. Zodpovedá za propagáciu činností a výstupov SAŽP a edičnú činnosť, ktorá je zameraná na zvyšovanie environmentálneho povedomia verejnosti.

Zabezpečuje prípravu a edíciu propagačných materiálov prezentujúcich činnosti SAŽP, výrobu materiálov určených na podporu praktickej environmentálnej výchovy. Komplexne zastrešuje prípravu a vydávanie jediného celoštátneho odborno-náučného časopisu o životnom prostredí Enviromagazín.

Realizuje kampane, organizačne zabezpečuje konferencie, semináre, školenia, výstavy a osvetové podujatia. Organizuje sprievodné osvetové podujatia medzinárodného festivalu filmov o životnom prostredí Ekotopfilm - Envirofilm 2017.

Organizačnou súčasťou oddelenia je aj špeciálna Knižnica SAŽP interného charakteru, ktorá utvára a sprístupňuje špecializovaný knižničný fond z oblasti environmentalistiky a prírodných vied. Knižnično-informačné služby poskytuje knižnica výhradne zamestnancom SAŽP.  Súčasťou knižnice je aj videotéka z medzinárodného festivalu filmov o životnom prostredí  Envirofilm a Ekotopfilm - Envirofilm. Používateľom videotéky sa môže stať každý zamestnanec SAŽP a každý občan Slovenskej republiky, ktorý dovŕšil 15 rokov veku. Odbor plní úlohy spojené so zabezpečením protokolu.

 

Kontakty:

Alica Kučerová Ing.
vedúca odboru komunikácie a osvety 
Odbor komunikácie a osvety 
alica.kucerova@sazp.sk
048 4374183, 0907 907205
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Tatiana Hamranová
event manažér 
Odbor komunikácie a osvety 
tatiana.hamranova@sazp.sk
048 4374284, 0915 576288
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Stanislav Hupian
grafik, web dizajnér 
Odbor komunikácie a osvety 
stano.hupian@sazp.sk
048 4374285
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Iveta Kureková Ing.
redaktorka, špecialista na PR 
Odbor komunikácie a osvety 
iveta.kurekova@sazp.sk
048 4374122, 0907 854204
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Michaela Pšenáková Mgr.
hovorkyňa a event manažérka 
Odbor komunikácie a osvety 
michaela.psenakova@sazp.sk
048 4374280, 0915 791570
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Martina Ridzoňová Mgr.
grafik, špecialista na vizuál 
Odbor komunikácie a osvety 
martina.ridzonova@sazp.sk
048 4374283
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  

 

Vytlačiť

Navigácia: