Odbor kontroly verejného obstarávania

Sídlom odboru kontroly verejného obstarávania (OKVO) je Bratislava.

OKVO v rámci ukončovaného OP ŽP PO 2007-2013 zabezpečuje najmä tieto činnosti:

 • komplexné zabezpečovanie prác súvisiacich s monitorovaním projektov OP ŽP spolufinancovaných z prostriedkov EÚ v období udržateľnosti;
 • podieľa sa na vypracovaní správ o zistených nezrovnalostiach týkajúcich sa verejného obstarávania;
 • vypracovanie a aktualizácia interných manuálov SORO v relevantných častiach  OP ŽP;
 • spolupracuje s ostatnými odbormi na právnych analýzach a stanoviskách pre interné potreby SAŽP súvisiacich s monitorovaním projektov.

 

OKVO v rámci implementácie OP KŽP PO 2014-2020 zabezpečuje činnosti súvisiace s realizáciou projektov, a to najmä:

 • vypracovanie a aktualizácia Príručky k procesu VO a inej riadiacej dokumentácie týkajúcej sa implementácie časti OP KŽP;
 • kontrola VO/finančná kontrola VO projektov;
 • výkon kontroly VO, pokiaľ bola stanovená ako podmienka Rozhodnutia o schválení ŽoNFP, ktorá musí byť splnená a overená pred uzatvorením Zmluvy o poskytnutí NFP;
 •  pri výkone finančnej kontroly VO spolupráca s ÚVO, resp. PMÚ SR, OČTK a pod.;
 • prevencia, odhaľovanie, zisťovanie a poskytovanie súčinnosti pri riešení nezrovnalostí a prijímaní nápravných opatrení;
 • poskytovanie súčinnosti pri príprave stanovísk a prijímaní nápravných opatrení vo vzťahu k identifikovaným kontrolným/auditným a certifikačným zisteniam;
 • zadávanie, evidencia a aktualizácia údajov v pôsobnosti SO do ITMS2014+ vrátane poskytovania dát a vstupných zostáv v oblasti implementácie, monitorovania a hodnotenia;
 • súčinnosť s ostatnými odbormi SFEÚ pri vypracovaní a aktualizácii MP SO a inej internej riadiacej dokumentácie.

 

Kontakty:

Silvána Hrušovska PaedDr.
vedúca odboru kontroly verejného obstarávania 
Odbor kontroly verejného obstarávania 
silvana.hrusovska@sazp.sk
0906 314119
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Mikuláš Slota Mgr.
manažér kontroly verejného obstarávania 
Odbor kontroly verejného obstarávania 
mikulas.slota@sazp.sk
0906 314023
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Sandra Belková Mgr.
manažér kontroly verejného obstarávania 
Odbor kontroly verejného obstarávania 
sandra.belkova@sazp.sk
0906 314167
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Oskár Lülei Mgr.
manažér kontroly verejného obstarávania 
Odbor kontroly verejného obstarávania 
oskar.lulei@sazp.sk
0906 314178
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Viktória Pašková Ing.
manažér kontroly verejného obstarávania 
Odbor kontroly verejného obstarávania 
viktoria.paskova@sazp.sk
0906 314024
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Andrej Pecha Mgr.
manažér kontroly verejného obstarávania 
Odbor kontroly verejného obstarávania 
andrej.pecha@sazp.sk
0906 314153
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Vytlačiť

Navigácia: