Odbor legislatívno-právny

Sídlom odboru legislatívno-právneho (OLP) je Bratislava.

OLP v rámci ukončovania OP ŽP PO 2007-2013 zabezpečuje najmä tieto činnosti:

 • koordinuje vykonávanie všetkých právnych úkonov týkajúcich sa zriadenia, vzniku, zániku a výmazu záložného práva zabezpečujúceho pohľadávku štátu vzniknutú v súvislosti s poskytnutím nenávratného finančného príspevku prijímateľovi, vrátane zastupovania RO v katastrálnom konaní, ako aj registrácii a výmaze záložného práva v príslušnom registri;
 • zabezpečuje vypracovanie právnych analýz a stanovísk pre interné potreby SAŽP súvisiace s ukončovaním projektov v období udržateľnosti;
 • spolupráca s ostatnými odbormi SORO pri riešení agendy súvisiacej s udeľovaním písomného súhlasu s prevádzkovaním majetku nadobudnutého alebo zhodnoteného NFP prijímateľovi;
 • v prípade zistenia nezrovnalosti riešenie, dokumentácia a administrácia identifikovaných nezrovnalostí, vrátane finančného vysporiadania (vrátane evidencie nezrovnalostí zistených SORO);
 • vedenie zmluvnej agendy SORO;
 • poskytuje súčinnosť ostatným odborom SORO a zodpovedá za právnu stránku pri vypracovaní návrhov zmlúv o poskytnutí NFP a návrhov dodatkov k zmluvám o poskytnutí NFP s prijímateľmi OP ŽP;
 • riešenie právnych problémov vzniknutých v súvislosti s monitorovaním projektov v období udržateľnosti OP ŽP v oblasti právnych služieb;
 • spolupracuje s ostatnými odbormi SORO pri administrovaní medializovaných podnetov/ŽoI týkajúcich sa OP ŽP.

 

OLP v rámci implementácie OP KŽP PO 2014-2020 zabezpečuje najmä tieto činnosti:

 • súčinnosť s ostatnými odbormi SFEÚ pri vypracovaní a aktualizácii MP SO a inej internej riadiacej dokumentácie;
 • súčinnosť ostatným odborom SFEÚ pri uzatváraní Zmlúv o poskytnutí NFP a ich dodatkov vrátane Zmlúv o poskytnutí NFP, v prípade ktorých je Prijímateľom SAŽP;
 • vykonávanie všetkých právnych úkonov potrebných pre vysporiadanie finančných vzťahov a riadnu implementáciu OP KŽP vrátane uplatňovania sankcií a zmluvných pokút vyplývajúcich z uzavretých zmlúv o poskytnutí NFP, uzatvárania dohody o splátkach a dohody o odklade plnenia, ako aj vykonávania ďalších úkonov súvisiacich s riadnym a mimoriadnym ukončením zmlúv o poskytnutí NFP;
 • vykonanie všetkých úkonov súvisiacich so zabezpečením pohľadávok zo zmlúv o poskytnutí NFP, najmä uzatváranie záložných zmlúv a ich dodatkov, vrátane vykonávania všetkých právnych úkonov potrebných pre vznik, zriadenie, výkon, zánik a výmaz záložného práva, ako aj zastupovanie RO v katastrálnom konaní a pri registrácii a výmaze záložného práva v príslušnom registri; prijímanie zabezpečovacej zmenky od Prijímateľov a uzatváranie ZoVPBA;
 • schvaľovanie prevádzkových a koncesných zmlúv o prevádzkovaní infraštruktúry nadobudnutej/zhodnotenej z prostriedkov EŠIF;
 • prevencia, odhaľovanie, zisťovanie a riešenie nezrovnalostí a prijímanie nápravných opatrení;
 • poskytovanie súčinnosti pri príprave stanovísk a prijímanie nápravných opatrení vo vzťahu k identifikovaným kontrolným/auditným a certifikačným zisteniam;
 • zabezpečovanie priamej komunikácie s orgánmi činnými v trestnom konaní a súdmi;
 • vedenie prvostupňového správneho konania na základe § 41 ods. 5 alebo § 41a ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF v zmysle Zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov;
 • poskytovanie súčinnosti vecne príslušnému útvaru pri vedení druhostupňového správneho konania na základe § 41 ods. 5 alebo § 41a ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF v zmysle Zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov;
 • hodnotenie rizík a prijímanie opatrení na elimináciu identifikovaných rizík;
 • zadávanie, evidencia a aktualizácia údajov v pôsobnosti SO do ITMS2014+ vrátane poskytovania dát a vstupných zostáv v oblasti implementácie, monitorovania a hodnotenia.

 

Kontakty:

Miroslav Kavec JUDr.
vedúci odboru 
Odbor legislatívno-právny 
miroslav.kavec@sazp.sk
0906 314034
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Bibiána Demeterová JUDr.
právnik 
Odbor legislatívno - právny 
bibiana.demeterova@sazp.sk
0906 314152
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Daniel Pačnár Mgr.
právnik 
Odbor legislatívno-právny 
daniel.pacnar@sazp.sk
0906 314185
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Erik Džurina Mgr., LL.M.
právnik 
Odbor legislatívno-právny 
erik.dzurina@sazp.sk
0906 314033
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Monika Jankovičová JUDr.
právnik 
Odbor legislatívno - právny 
monika.jankovicova@sazp.sk
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Vytlačiť

Navigácia: