Odbor metodiky a monitorovania

Sídlom odboru metodiky a monitorovania (OMaM) je Bratislava.

OMaM zabezpečuje v rámci ukončovaného OP ŽP PO 2007-2013 najmä tieto činnosti:

 • podieľa na sa na vypracovaní a aktualizácii koncepčných materiálov a aktualizácii IMP SORO;
 • spolupracuje s ostatnými odbormi pri príprave zmluvy o poskytnutí NFP (návrhy dodatkov/návrhy na odstúpenie od zmluvy) s  prijímateľom pred podpisom štatutárnym orgánom;
 • spolupracuje s ostatnými odbormi na právnych analýzach a stanoviskách pre interné potreby SAŽP súvisiacich s monitorovaním projektov v období udržateľnosti;
 • metodicky usmerňuje PM pri monitorovaní projektov v období udržateľnosti financovaných z EÚ;
 • zabezpečuje operatívny styk s PJ, CO a ďalšími orgánmi;
 • koordinuje proces projektového riadenia v zmysle platných právnych predpisov a riadiacej dokumentácie,  zabezpečuje spracovanie stanovísk k zisteniam z certifikačného overovania a auditov v oblasti projektového riadenia;
 • metodicky zabezpečuje jednotu procesu monitorovania projektov v období udržateľnosti zúčastňuje sa zasadnutí zmenovej komisie s úlohou zabezpečiť jednotnosť rozhodnutí v stanoviskách k žiadostiam o zmenu zmluvy o poskytnutí NFP po obsahovej a formálnej stránke, vedie evidenciu zásadných rozhodnutí;
 • koordinuje proces finančného riadenia v zmysle platných právnych predpisov a riadiacej dokumentácie, vrátane procesov súvisiacich s riešením nezrovnalostí, zabezpečuje spracovanie stanovísk k zisteniam z certifikačného overovania a auditov v oblasti finančného riadenia;
 • koordinuje proces projektového a finančného riadenia v zmysle riadenia a sledovania procesov ukončovania pomoci, vrátane sumarizácie vzniku, opravy a splnenia opatrení na odstránenie príčin vzniku jednotlivých identifikovaných nedostatkov vyplývajúcich z príslušných foriem kontroly projektov;
 • sleduje stav monitorovania projektov v rámci ukončovania pomoci z OP ŽP vrátane projektov pozastavených z dôvodu súdneho/správneho konania a spolupracuje s PM pri príprave podkladov pre RO pre OP ŽP;
 • koordinuje evidenciu a aktualizáciu údajov v ITMS vrátane poskytovania dát a vstupných zostáv RO pre OP ŽP;
 • zabezpečovanie komplexných výstupov z ITMS pre potreby SORO a RO pre OP ŽP;
 • v oblasti technickej podpory ITMS pre SORO a vytvárania komplexných výstupov z ITMS pre SORO a RO pre OP ŽP.

 

OMaM zabezpečuje v rámci implementácie OP KŽP PO 2014-2020 najmä tieto činnosti:

 • vypracovanie a aktualizácia MP SO a inej internej riadiacej dokumentácie vrátane ich predkladania CKO, CO, OA, CKO, ÚV SR a RO pre OP KŽP;
 • vypracovanie a aktualizácia Príručky pre prijímateľa a inej riadiacej dokumentácie týkajúcej sa implementácie časti OP KŽP;
 • zavedenie účinných a primeraných opatrení proti podvodom v rámci relevantnej internej riadiacej dokumentácie;
 • prevencia, odhaľovanie, zisťovanie a poskytovanie súčinnosti pri riešení nezrovnalostí a prijímaní nápravných opatrení;
 • príprava stanovísk a prijímaní nápravných opatrení vo vzťahu k identifikovaným kontrolným/auditným a certifikačným zisteniam;
 • príprava odhadu očakávaných výdavkov za OP KŽP;
 • príprava vyhlásenia o vierohodnosti podľa čl.125 ods.4 písm. e) všeobecného nariadenia;
 • príprava príslušných častí výročnej a záverečnej správy o vykonávaní OP KŽP a ich predkladanie RO pre OP KŽP, ako aj vypracovanie správ, resp. podkladov v zmysle požiadaviek EK, CKO, ÚV SR, RO pre OP KŽP a iných subjektov;
 • vypracovanie podkladov pre prípravu Plánu hodnotení OP KŽP a jeho implementácia v súlade s požiadavkami RO, CKO;
 • vypracovanie podkladov do Súhrnnej správy o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení;
 • zadávanie, evidencia a aktualizácia údajov v pôsobnosti SO do ITMS2014+, vrátane poskytovania dát a vstupných zostáv v oblasti implementácie, monitorovania a hodnotenia.

 

Kontakty:

Žaneta Rosová Ing.
vedúca odboru 
Odbor metodiky a monitorovania 
zaneta.rosova@sazp.sk
0906 314164, 0917 859596
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Michal Vislocký Ing.
manažér ITMS 
Odbor metodiky a monitorovania 
michal.vislocky@sazp.sk
0906 314169
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Gabriela Gergelová Ing., Mgr.
manažér pre metodiku a nezrovnalosti 
Odbor metodiky a monitorovania 
gabriela.gergelova@sazp.sk
0906 314013
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Daniel Zoščák Ing.
manažér pre metodiku a nezrovnalosti 
Odbor metodiky a monitorovania 
daniel.zoscak@sazp.sk
0906 314159
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Martina Krížová Ing.
koordinátor auditov a certifikačných overovaní 
Odbor metodiky a monitorovania 
martina.krizova@sazp.sk
0906 314027
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Vytlačiť

Navigácia: