Odbor podpory technickej pomoci a publicity

Sídlom odboru podpory technickej pomoci a publicity (OTPP) je Bratislava.

OTPP zabezpečuje v rámci ukončovaného OP ŽP PO 2007-2013 najmä tieto činnosti:

 • zabezpečuje činnosti súvisiace s publicitou v zmysle udeleného Splnomocnenia v platnom znení;
 • spolupráca s odbormi SORO pri vypracovaní a aktualizácii IMP SORO;
 • spolupracuje s  odbormi SORO pri administrovaní medializovaných podnetov/ŽoI týkajúcich sa OP ŽP;
 • evidencia a aktualizácia údajov v ITMS vrátane poskytovania dát a vstupných zostáv RO pre OP ŽP;
 • v prípade zistenia nezrovnalosti riešenie, dokumentácia a administrácia identifikovaných nezrovnalostí, vrátane finančného vysporiadania (vrátane evidencie nezrovnalostí zistených SORO);
 • v oblasti archivácie projektov TP;
 • v oblasti monitorovania projektov TP.

 

OTPP zabezpečuje v rámci implementácie OP KŽP PO 2014-2020 najmä tieto činnosti:

 • poskytuje súčinnosť ostatným odborom SFEÚ pri vypracovaní a aktualizácii MP SO a inej internej riadiacej dokumentácie;
 • vypracovanie  žiadostí o poskytnutie NFP projektov TP;
 • monitorovanie projektov v rámci TP podľa právnych dokumentov pre technickú pomoc OP  KŽP vrátane všetkých nevyhnutných príloh;
 • vypracovanie ŽoP v rámci TP v súlade s riadiacou dokumentáciou pre TP OP KŽP vrátane všetkých nevyhnutných príloh;
 • vypracovanie podkladov pre sekciu ekonomiky a prevádzky SAŽP k výpočtom oprávnenej časti platov (pre projekty TP SO);
 • poskytovanie súčinnosti pri príprave stanovísk a prijímaní nápravných opatrení vo vzťahu k identifikovaným kontrolným/auditným a certifikačným zisteniam;
 • poskytovanie súčinnosti personálnemu útvaru SAŽP v súvislosti s vedením personálnej agendy riadenia ľudských zdrojov;
 • zabezpečuje vzdelávacie potreby a aktivity administratívnych kapacít SO;
 • príprava stanovísk a prijímanie nápravných opatrení vo vzťahu k identifikovaným kontrolným/auditným a certifikačným zisteniam;
 • zabezpečuje evidenciu a aktualizáciu údajov v ITMS2014+;
 • zabezpečuje evidenciu databáz administratívnych kapacít SFEÚ a aktualizovanie údajov do hlásení o stave administratívnych kapacít;
 • prevencia, odhaľovanie, zisťovanie a poskytovanie súčinnosti pri riešení nezrovnalostí a prijímaní nápravných opatrení;
 • zabezpečovanie informovania, komunikácie a viditeľnosti pre potenciálnych žiadateľov/prijímateľov OP KŽP v rámci relevantných častí OP KŽP;
 • vypracovanie a aktualizácia podkladov do Komunikačnej stratégie OP KŽP a ročných komunikačných plánov realizácia aktivít informovania a publicity v súlade s Komunikačnou stratégiou OP KŽP a ročnými komunikačnými plánmi;
 • vypracovanie a aktualizácia podkladov do Manuálu pre informovanie a komunikáciu.

 

Kontakty:

Miroslava Gogová Mgr.
vedúca odboru technickej pomoci a publicity 
Odbor technickej pomoci a publicity 
miroslava.gogova@sazp.sk
0906 314008
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Silvia Štálniková Ing.
manažér pre informovanie a komunikáciu 
Odbor technickej pomoci a publicity 
silvia.stalnikova@sazp.sk
0906 314031
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
SFEÚ  
Adela Hritzová Mgr.
manažér technickej pomoci a riadenia ľudských zdrojov 
Odbor technickej pomoci a publicity 
adela.hritzova@sazp.sk
0906 314055
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Stanislav Uhrin Ing.
manažér technickej pomoci a riadenia ľudských zdrojov 
Odbor technickej pomoci a publicity 
stanislav.uhrin@sazp.sk
0906 314033
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  

 

Vytlačiť

Navigácia: