Odbor riadenia implementácie národných projektov

Odbor v rámci ukončovaného OP ŽP PO 2007 – 2013 zabezpečuje činnosti súvisiace predovšetkým s monitorovaním projektov OP ŽP v období udržateľnosti, a to najmä:

 • agendu spojenú so zmluvami o poskytnutí NFP (uzatvorenie zmluvy, dodatky k zmluvám, odstúpenia od zmluvy);
 • monitorovanie implementovaných projektov v období udržateľnosti;
 • spracovanie žiadosti o zmenu projektov v období udržateľnosti;
 • evidencia a aktualizácia údajov v ITMS, vrátane poskytovania dát a vstupných zostáv RO pre OP ŽP;
 • výkon kontroly projektov na mieste, vypracovanie správ z týchto kontrol v rámci projektov v období udržateľnosti;
 • v prípade zistenia nezrovnalosti riešenie, dokumentácia a administrácia identifikovaných nezrovnalostí vrátane finančného vysporiadania, v súlade s legislatívou a ďalšou riadiacou dokumentáciou, kontrola generovania príjmu z projektu v zmysle čl. 55 Nariadenia rady (ES) 1083/2006, ak relevantne;
 • archivácia projektových spisov (zaznamenávanie, uchovávanie a ukladanie dokumentov), vrátane ich poskytnutia pre účely konaní pred príslušnými orgánmi verejnej správy, EÚ a súdmi, ako aj ich poskytnutia oprávneným osobám na výkon kontroly/auditu;
 • vypracovanie a administrovanie návrhu písomného stanoviska s prevádzkovaním majetku nadobudnutého alebo zhodnoteného z NFP prijímateľovi;
 • spolupráca s ostatnými odbormi SORO pri vypracovaní a aktualizácii IMP SORO.

 

Odbor v rámci implementácie OP KŽP PO 2014 -2020 zabezpečuje najmä tieto činnosti:

 • príprava a uzatváranie zmlúv o poskytnutí NFP v rámci implementácie národných projektov;
 • monitorovanie NP podľa právnych dokumentov pre OP KŽP;
 • administrácia zmenového konania, rozhodovanie o zmenách a uzatváranie dodatkov k zmluvám o poskytnutí NFP v rámci NP;
 • výkon kontroly projektov počas celej doby trvania zmlúv o poskytnutí NFP v rámci NP  formou administratívnej finančnej kontroly, zahŕňajúcu administratívnu finančnú kontrolu ŽoP/finančnú kontrolu VO (okrem kontroly vykonávanej platobnou jednotkou OP KŽP) ako aj administratívnu finančnú kontrolu dodania predmetu plnenia, alebo formou FKnM;
 • prevencia, odhaľovanie, zisťovanie a poskytovanie súčinnosti pri riešení nezrovnalostí a prijímaní nápravných opatrení;
 • poskytovanie súčinnosti pri príprave stanovísk a prijímaní nápravných opatrení vo vzťahu k identifikovaným kontrolným/auditným a certifikačným zisteniam v rámci NP;
 • vypracovanie príslušných častí výročnej a záverečnej správy o vykonávaní OP KŽP týkajúce sa NP a ich predkladanie RO, ako aj vypracovanie správ, resp. podkladov v zmysle požiadaviek Európskej komisie, Centrálneho koordinačného orgánu, RO a iných subjektov; vypracovanie podkladov do Súhrnnej správy o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení OP v rámci NP;
 • zber údajov o implementácii OP KŽP a vypracovávanie podkladov podľa usmernení a požiadaviek RO, resp. platobnej jednotky definovanej v čl.6 ods. 3 Zmluvy o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom;
 • zadávanie a aktualizácia údajov v pôsobnosti SO do ITMS2014+, vrátane poskytovania dát a vstupných zostáv v oblasti implementácie, monitorovania a hodnotenia NP;
 • evidovanie a uchovávanie (archivácia) dokumentácie súvisiacej s vykonávaním úloh vyplývajúcich zo Zmluvy o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom a jej poskytovanie na účely konaní pred príslušnými orgánmi verejnej správy, EÚ, súdmi a osobám oprávnenými na výkon kontroly/auditu.

Kontakty:

Ján Gréner Ing.
vedúci odboru 
Odbor riadenia implementácie národných projektov 
jan.grener@sazp.sk
0906 314112
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Silvia Fraňová Ing., PhD.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie národných projektov 
silvia.franova@sazp.sk
048 4374257, 0918 878085
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia fondov EÚ  
Jana Teremová Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie národných projektov 
jana.teremova@sazp.sk
048 4374 257, 0915 595042
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia fondov EÚ  
Peter Líška Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie národných projektov 
peter.liska@sazp.sk
048 4374252
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia fondov EÚ  
Beáta Hrnčiarová Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie národných projektov 
beata.hrnciarova@sazp.sk
048 4374256
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia fondov EÚ  
Andrea Murínová Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie národných projektov 
andrea.murinova@sazp.sk
048 4374253
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia fondov EÚ  
Miriam Zajíčková Mgr.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie národných projektov 
miriam.zajickova@sazp.sk
0906 314188
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Vytlačiť

Navigácia: