Odbor riadenia implementácie národných projektov

Sídlom Odboru riadenia implementácie národných projektov je Banská Bystrica.

Odbor v rámci ukončovaného OP ŽP PO 2007 – 2013 zabezpečuje činnosti súvisiace predovšetkým s monitorovaním projektov OP ŽP v období udržateľnosti, a to najmä:

 • agendu spojenú so zmluvami o poskytnutí NFP (uzatvorenie zmluvy, dodatky k zmluvám, odstúpenia od zmluvy);
 • monitorovanie implementovaných projektov v období udržateľnosti;
 • spracovanie žiadosti o zmenu projektov v období udržateľnosti;
 • evidencia a aktualizácia údajov v ITMS, vrátane poskytovania dát a vstupných zostáv RO pre OP ŽP;
 • výkon kontroly projektov na mieste, vypracovanie správ z týchto kontrol v rámci projektov v období udržateľnosti;
 • v prípade zistenia nezrovnalosti riešenie, dokumentácia a administrácia identifikovaných nezrovnalostí vrátane finančného vysporiadania, v súlade s legislatívou a ďalšou riadiacou dokumentáciou, kontrola generovania príjmu z projektu v zmysle čl. 55 Nariadenia rady (ES) 1083/2006, ak relevantne;
 • archivácia projektových spisov (zaznamenávanie, uchovávanie a ukladanie dokumentov), vrátane ich poskytnutia pre účely konaní pred príslušnými orgánmi verejnej správy, EÚ a súdmi, ako aj ich poskytnutia oprávneným osobám na výkon kontroly/auditu;
 • vypracovanie a administrovanie návrhu písomného stanoviska s prevádzkovaním majetku nadobudnutého alebo zhodnoteného z NFP prijímateľovi;
 • spolupráca s ostatnými odbormi SORO pri vypracovaní a aktualizácii IMP SORO.

 

Odbor v rámci implementácie OP KŽP PO 2014 -2020 zabezpečuje najmä tieto činnosti:

 • príprava a uzatváranie zmlúv o poskytnutí NFP v rámci implementácie národných projektov;
 • monitorovanie NP podľa právnych dokumentov pre OP KŽP;
 • administrácia zmenového konania, rozhodovanie o zmenách a uzatváranie dodatkov k zmluvám o poskytnutí NFP v rámci NP;
 • výkon kontroly projektov počas celej doby trvania zmlúv o poskytnutí NFP v rámci NP  formou administratívnej finančnej kontroly, zahŕňajúcu administratívnu finančnú kontrolu ŽoP/finančnú kontrolu VO (okrem kontroly vykonávanej platobnou jednotkou OP KŽP) ako aj administratívnu finančnú kontrolu dodania predmetu plnenia, alebo formou FKnM;
 • prevencia, odhaľovanie, zisťovanie a poskytovanie súčinnosti pri riešení nezrovnalostí a prijímaní nápravných opatrení;
 • poskytovanie súčinnosti pri príprave stanovísk a prijímaní nápravných opatrení vo vzťahu k identifikovaným kontrolným/auditným a certifikačným zisteniam v rámci NP;
 • vypracovanie príslušných častí výročnej a záverečnej správy o vykonávaní OP KŽP týkajúce sa NP a ich predkladanie RO, ako aj vypracovanie správ, resp. podkladov v zmysle požiadaviek Európskej komisie, Centrálneho koordinačného orgánu, RO a iných subjektov; vypracovanie podkladov do Súhrnnej správy o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení OP v rámci NP;
 • zber údajov o implementácii OP KŽP a vypracovávanie podkladov podľa usmernení a požiadaviek RO, resp. platobnej jednotky definovanej v čl.6 ods. 3 Zmluvy o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom;
 • zadávanie a aktualizácia údajov v pôsobnosti SO do ITMS2014+, vrátane poskytovania dát a vstupných zostáv v oblasti implementácie, monitorovania a hodnotenia NP;
 • evidovanie a uchovávanie (archivácia) dokumentácie súvisiacej s vykonávaním úloh vyplývajúcich zo Zmluvy o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom a jej poskytovanie na účely konaní pred príslušnými orgánmi verejnej správy, EÚ, súdmi a osobám oprávnenými na výkon kontroly/auditu.

Kontakty:

Viera Urdová Ing.
vedúca odboru, poverená zastupovaním riaditeľa sekcie ekonomiky a prevádzky 
Odbor riadenia implementácie národných projektov 
viera.urdova@sazp.sk
048 4374251, 0907 858705
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia fondov EÚ  
Silvia Fraňová Ing., PhD.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie národných projektov 
silvia.franova@sazp.sk
048 4374257, 0918 878085
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia fondov EÚ  
Jana Teremová Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie národných projektov 
jana.teremova@sazp.sk
048 4374 257, 0915 595042
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia fondov EÚ  
Peter Líška Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie národných projektov 
peter.liska@sazp.sk
048 4374252
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia fondov EÚ  
Beata Hrnčiarová Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie národných projektov 
beata.hrnciarova@sazp.sk
048 4374256, 0918 662 711
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia fondov EÚ  
Andrea Murínová Ing.
projektový manažér, poverená zastupovaním vedúceho odboru riadenia implementácie národných projektov 
Odbor riadenia implementácie národných projektov 
andrea.murinova@sazp.sk
048 4374253, 0908 921685
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia fondov EÚ  
Vytlačiť
Navigácia: