Odbor riadenia implementácie národných projektov

Sídlom odboru riadenia implementácie národných projektov (ORI NP) je Banská Bystrica.

ORI NP v rámci implementácie OP KŽP PO 2014 -2020 zabezpečuje najmä tieto činnosti:

  • príprava a uzatváranie zmlúv o poskytnutí NFP v rámci implementácie národných a dopytovo orientovaných projektov;
  • monitorovanie národných a dopytovo orientovaných projektov podľa právnych dokumentov pre OP KŽP;
  • administrácia zmenového konania, rozhodovanie o zmenách a uzatváranie dodatkov k zmluvám o poskytnutí NFP v rámci národných a dopytovo orientovaných projektov;
  • výkon kontroly projektov počas celej doby trvania zmlúv o poskytnutí NFP v rámci národných a dopytovo orientovaných projektov formou administratívnej finančnej kontroly, zahŕňajúcu administratívnu finančnú kontrolu ŽoP/finančnú kontrolu VO (okrem kontroly vykonávanej platobnou jednotkou OP KŽP) ako aj administratívnu finančnú kontrolu dodania predmetu plnenia, alebo formou FKnM;
  • prevencia, odhaľovanie, zisťovanie a poskytovanie súčinnosti pri riešení nezrovnalostí a prijímaní nápravných opatrení;
  • poskytovanie súčinnosti pri príprave stanovísk a prijímaní nápravných opatrení vo vzťahu k identifikovaným kontrolným/auditným a certifikačným zisteniam v rámci národných a dopytovo orientovaných projektov;
  • vypracovanie príslušných častí výročnej a záverečnej správy o vykonávaní OP KŽP týkajúce sa národných a dopytovo orientovaných projektov a ich predkladanie RO, ako aj vypracovanie správ, resp. podkladov v zmysle požiadaviek Európskej komisie, Centrálneho koordinačného orgánu, RO a iných subjektov; vypracovanie podkladov do Súhrnnej správy o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení OP v rámci národných a dopytovo orientovaných projektov;
  • zber údajov o implementácii OP KŽP a vypracovávanie podkladov podľa usmernení a požiadaviek RO, resp. platobnej jednotky definovanej v čl.6 ods. 3 Zmluvy o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom;
  • zadávanie a aktualizácia údajov v pôsobnosti SO do ITMS2014+, vrátane poskytovania dát a vstupných zostáv v oblasti implementácie, monitorovania a hodnotenia národných a dopytovo orientovaných projektov;
  • evidovanie a uchovávanie (archivácia) dokumentácie súvisiacej s vykonávaním úloh vyplývajúcich zo Zmluvy o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom a jej poskytovanie na účely konaní pred príslušnými orgánmi verejnej správy, EÚ, súdmi a osobám oprávnenými na výkon kontroly/auditu.

 

Kontakty:

Július Lukáč Ing.
vedúci odboru riadenia implementácie národných projektov 
Odbor riadenia implementácie národných projektov 
julius.lukac@sazp.sk
0906 314143
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Beáta Hrnčiarová Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie národných projektov 
beata.hrnciarova@sazp.sk
048 4374256
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia fondov EÚ  
Vytlačiť

Navigácia: