Odbor riadenia projektov

Poslaním odboru riadenia projektov je príprava a implementovanie národných a ostatných projektov financovaných z EÚ a iných zdrojov a zabezpečovanie kontinuálneho procesu v oblasti prípravy, riadenia, implementácie a koordinácie projektov a aktívne vyhľadávanie grantových možností pre oblasti činnosti SAŽP.

ORP zabezpečuje najmä nasledovné činnosti:

 • príprava  žiadostí o zmeny k zmluve o poskytnutí NFP v rámci NP a iných projektov;
 • koordinačná činnosť implementácie NP a iných projektov;
 • koordinácia činností jednotlivých zložiek NP a iných projektov;
 • metodické usmerňovanie všetkých činností NP a iných projektov
 • komunikácia so všetkými zúčastnenými subjektmi v rámci procesu implementácie NP a iných projektov 
 • výkon monitorovania a publicity NP počas celej doby trvania zmlúv o poskytnutí NFP v rámci NP a iných projektov
 • informuje o zmenách v NP a zverených úlohách zástupcu GR pre riadenie projektov.

Projektové riadenie:

 • administrovanie projektových činností v zmysle platných smerníc;
 • poskytovanie interného poradenstva pri príprave projektov subjektom zapojeným do implementácie projektov;
 • vedenie centrálnej evidencie projektov;
 • zabezpečovanie prípravy projektových zámerov, koordinovanie prípravy ŽoNFP a manažovanie pridelených projektov;
 • zabezpečovanie vyhľadávania zdrojov financovania projektov a partnerstiev na národnej a medzinárodnej úrovni;
 • zabezpečovanie koordinácie, administrácie a monitoringu projektovej činnosti v rámci SAŽP;
 • aktívne vyhľadávanie a manažovanie kontraktov v oblasti zákazkovej činnosti a sponzoringu pre oblasť zverených úloh;
 • predkladanie správ o projektovej  činnosti zástupcu GR pre riadenie projektov;
 • informuje o zmenách v projektoch a zverených úlohách zástupcu GR pre riadenie projektov;
 • spolupracuje na implementácii národného projektu;
 • riadenie a administrácia projektovej činnosti v pôsobnosti celej agentúry.

 

Kontakty:

František Valuška Ing.
Vedúci odboru riadenia projektov 
Odbor riadenia projektov 
frantisek.valuska@sazp.sk
048 4374293, 0917 707929
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Vytlačiť
Navigácia: