Odbor starostlivosti o sídla, regióny a krajinu

Odbor starostlivosti o sídla, regióny a krajinu sa zameriava na strategické plánovanie, starostlivosť a rozvoj sídiel, regiónov a krajiny v oblasti udržateľného rozvoja na celoštátnej ako aj regionálnej úrovni.

  • spracováva Environmentálnu regionalizáciu SR ako vedomostnú základňu faktov v oblasti životného prostredia pre zvyšovanie environmentálneho povedomia obyvateľov,
  • tvorí a sprístupňuje informačný systém o životnom prostredí sídiel (BEISS), t. j. na úrovni miest a vidieckych obcí,
  • vytvára a prevádzkuje informačný systém životné prostredie miest (IS ŽPM), ktorý slúži na informovanie obyvateľov miest, samospráv a ďalších inštitúcií o stave životného prostredia,
  • pravidelne organizuje konferenciu o mestskom životnom prostredí. Na nej vystupujú odborníci s aktuálnymi informáciami a poznatkami zo životného prostredia a rozvoja miest, regiónov a krajiny,
  • odbor organizuje celoslovenskú súťaž Enviromesto,
  • mapuje územia degradovaných ekosystémov a vypracúva návrhy na ich regeneráciu a revitalizáciu,
  • metodicky usmerňuje a spracováva dokumenty územných systémov ekologickej stability ako nástroja na zachovanie biodiverzity a optimálneho využívania krajiny,
  • posudzuje štrukturálne a funkčné ekologické vzťahy v krajine v komplexných krajinnoekologických hodnoteniach, z ktorých výstupy smerujú do strategických dokumentácií sídiel a do návrhov územných systémov ekologickej stability, návrhov zelenej infraštruktúry, optimálneho využívania krajiny a posudzovania vplyvov činností na životné prostredie,
  • odbor teda zahŕňa komplex činností zacielených na starostlivosť, tvorbu a ochranu životného prostredia sídiel, regiónov a krajiny ako aj ich rozvoj.

 

Svoju činnosť vykonáva v rámci dvoch oddelení:

 

Kontakty:

Oľga Slobodníková RNDr., PhD.
vedúca odboru starostlivosti o sídla, regióny a krajinu 
Odbor starostlivosti o sídla, regióny a krajinu 
olga.slobodnikova@sazp.sk
048 4374281, 0908 901960
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentalistiky  
Marta Slámková Ing.
vedúca oddelenia starostlivosti o mestské životné prostredie 
Odbor starostlivosti o sídla, regióny a krajinu, Oddelenie starostlivosti o mestské ŽP 
marta.slamkova@sazp.sk
041 5070912, 0905 968136
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  
Mária Garčárová Ing.
vedúca oddelenia env. strategického plánovania a ekol. sietí 
Odbor starostlivosti o sídla, regióny a krajinu, Oddelenie env. strategického plánovania a ekol. sietí 
maria.garcarova@sazp.sk
041 5070927, 0907 850139
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  
Vytlačiť
Navigácia: