Odbor výskumu a medzinárodnej spolupráce

Činnosť odboru sa zameriava na podporu a následnú realizáciu výskumu, vedeckej spolupráce s univerzitami a výskumnými inštitúciami na národnej a medzinárodnej úrovni. Zabezpečuje koordináciu a spoluprácu pri tvorbe stratégií, prognóz a koncepcií v životnom prostredí s celoštátnym a medzinárodným dosahom a riešenie úloh v oblasti strategického výhľadu v životnom prostredí. Na národnej úrovni koordinuje geoparky a prírodný turizmus. Na medzinárodnej úrovni plní úlohu národného kontaktného bodu pre Európsku environmentálnu agentúru (EEA), koordinuje činnosti Európskych tematických centier (ETC) a spolupracuje pri plnení reportingových povinností za oblasť ŽP vo vzťahu k Európskej komisii (EK). Súčasťou odboru je aj Regionálne centrum Bazilejského dohovoru (RCBD), ktoré plní úlohu kontaktného bodu pre krajiny strednej a východnej Európy.

Odbor plní najmä nasledovné rámcové činnosti:

 • podpora a následnú realizáciu výskumu, vývoja a vedeckého bádania
 • podpora vedeckej spolupráce s vysokými školami, univerzitami a výskumnými inštitúciami na národnej a medzinárodnej úrovni
 • koordinácia a spoluprácu pri tvorbe stratégií, prognóz a koncepcií v životnom prostredí s celoštátnym a medzinárodným dosahom
 • riešenie úloh v oblasti strategického výhľadu v životnom prostredí - tvorba scenárov, hodnotenie megatrendov, slabých signálov a udržateľných prechodov
 • odborná činnosť vo vybraných oblastiach ochrany a tvorby životného prostredia, spracovanie analýz, syntéz a návrhov vo vymedzenej oblasti starostlivosti o životné prostredie a kultúrnu krajinu na regionálnej úrovni vrátane prírodného turizmu
 • podpora rozvoja geoparkov na Slovensku, ako spôsobu riadenia území s vysokým prírodným a kultúrno-historickým potenciálom, koordinácia na národnej úrovni činností v oblasti budovania geoparkov a poskytovanie konzultácií a poradenskej činnosti v oblasti geoturizmu, využitia prírodného a kultúrno-historického dedičstva na princípoch trvalej udržateľnosti
 • spolupráca pri koordinácii činností v oblasti ekosystémových služieb a ekosystémového účtovníctva
 • prezentácia výstupov na národných a medzinárodných konferenciách a iných vedeckých a odborných podujatiach
 • koordinácia činnosti ETC Waste, Materials in a Green Economy resp. ETC Sustainability Trends, Prospects and Responses
 • spolupráca pri plnení reportingových povinností za oblasť ŽP vo vzťahu ku EK.

 

V rámci úloh národného kontaktného bodu pre EEA, odbor plní najmä nasledovné:

 • koordinácia aktivít na národnej úrovni
 • zabezpečenie kontaktu medzi EEA a členskou krajinou
 • implementácia EEA programových dokumentov (Ročného plánu a Viacročnej stratégie) EEA na národnej úrovni
 • zabezpečenie prevádzky a koordinácia národnej siete Eionet SK v rezorte ŽP aj mimo rezortu a portál na zdieľanie dokumentov (CIRCA), vrátane podpory činnosť expertov jednotlivých národných referenčných centier
 • koordinácia zasielania EEA dátových tokov Eionet Core Data Flows a indikátorov do EEA
 • koordinácia prípravy podkladov pre EEA podľa požiadaviek pre prípravu odborných publikácií rôzneho druhu a zmerania, koordinácia pripomienkovania a konzultačných procesov, koordinácia prípravy odborných dotazníkov
 • komunikácia a spolupráca s členom a alternantom v Riadiacej rade EEA a monitoruje činnosť siete riaditeľov európskych environmentálnych agentúr


Súčasťou OVMS je aj Regionálne centrum Bazilejského dohovoru so sídlom v Bratislave, ktoré zabezpečuje najmä nasledovné činnosti:

 • plní funkciu RCBD v spolupráci s ohniskovými bodmi Bazilejského dohovoru pre krajiny strednej a východnej Európy
 • plní záväzky vyplývajúce z medzinárodných dohovorov zamerané na ochranu životného prostredia vytváraním regionálnych a národných vzdelávacích aktivít, koordináciou programov a projektov zameraných na vytváranie systému environmentálne vhodného nakladania s odpadom a prenosom technológii
 • zabezpečuje výmenu a prenos informácii a odborných skúseností, konzultačnú činnosť v rámci regiónu strednej a východnej Európy
 • transferom know-how prostredníctvom Regionálneho centra Bazilejského dohovoru pre strednú a východnú Európu napomáha vytváraniu dostatočnej úrovne odpadového hospodárstva v krajinách regiónu
 • aktívne spolupracuje s environmentálnym programom pri OSN zameraným na manažment chemických látok a odpadov a synergiu
 • aktívne sa podieľa na príprave strategických dokumentov Bazilejského dohovoru a programoch partnerstva.

 

Kontakty

Radoslav Považan RNDr., PhD.
vedúci odboru výskumu a medzinárodnej spolupráce 
Odbor výskumu a medzinárodnej spolupráce 
radoslav.povazan@sazp.sk
048 4374170, 0908 901970
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Patrik Pachinger Ing.
vedúci oddelenia environmentálneho výskumu 
Oddelenie environmentálneho výskumu 
patrik.pachinger@sazp.sk
048 4374204, 0905 887219
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Juraj Bebej doc. RNDr., CSc.
odborný garant, poverený zastupovaním riaditeľa SE 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o krajinu 
juraj.bebej@sazp.sk
048 4374 198
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentalistiky  
Oľga Slobodníková RNDr., Mgr., PhD.
špecialista na manažment krajiny 
Odbor výskumu a medzinárodnej spolupráce 
olga.slobodnikova@sazp.sk
048 4374 281, 0908 901 960
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Janka Guzmová Ing.
špecialista pre spoluprácu s EEA 
Odbor výskumu a medzinárodnej spolupráce 
janka.guzmova@sazp.sk
048 4374282
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentalistiky  
Boris Lipták Mgr., PhD.
špecialista na vodu a zmenu klímy 
Oddelenie environmentálneho výskumu 
boris.liptak@sazp.sk
048 4374 292
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Róbert Blaško Mgr., PhD.
špecialista na opatrenia v oblasti zmeny klímy 
Odbor výskumu a medzinárodnej spolupráce 
robert.blasko@sazp.sk
048 4374231
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Dana Lapešová RNDr.
vedúca oddelenia Regionálne centrum Bazilejského dohovoru 
Odbor výskumu a medzinárodnej spolupráce, oddelenie Regionálne centrum Bazilejského dohovoru 
dana.lapesova@sazp.sk
0905 968146
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia environmentalistiky  
Ivana Jašíková Ing.
projektový manažér RCBD 
Odbor výskumu a medzinárodnej spolupráce, oddelenie Regionálne centrum Bazilejského dohovoru 
ivana.jasikova@sazp.sk
0908 911343
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia environmentalistiky  
Martin Jakuš Ing.
špecialista na odpadové hospodárstvo 
Odbor výskumu a medzinárodnej spolupráce, oddelenie Regionálne centrum Bazilejského dohovoru 
martin.jakus@sazp.sk
0905 887068
Rožnavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia environmentalistiky  
Vytlačiť

Navigácia: