Oddelenie environmentálneho strategického plánovania a ekologických sietí

Oddelenie sa podieľa na zabezpečení udržateľného rozvoja regiónov a sídel. Vypracováva odborné dokumentácie,  podklady, metodiky, koncepcie, stratégie a štúdie v oblasti starostlivosti o krajinu a jej tvorbu. Tvorí odborné podklady pre legislatívnu činnosť  a pre metodické usmernenia vo vzťahu k výkonu štátnej správy a samosprávy v oblasti ochrany, manažmentu a plánovania krajiny.

Prostredníctvom envirovzdelávacích aktivít a edičnej činnosti zameranej na ochranu, udržateľné využívanie krajiny, prvkov zelenej infraštruktúry, ekosystémových služieb, ekologických sietí sa podieľa na zvyšovaní environmentálneho povedomia verejnosti v oblasti starostlivosti o krajinu. Spracováva úlohy a odborné podklady pre Ministerstvo životného prostredia SR, spolupracuje so ŠOP SR a s univerzitami.

Činnosti oddelenia:

 • aktívne sa zapája do ochrany prírody a krajiny spracovávaním územných systémov ekologickej stability, ktorých kostru tvoriabiocentrá, biokoridory a interakčné prvky, nadregionálneho, regionálneho a miestneho významu,
 • posudzuje vzájomné ekologické vzťahy medzi jednotlivými ekosystémami, prvkami a zložkami životného prostredia v krajine,
 • usmerňuje a manažuje zásahy do prírody a krajiny prostredníctvom návrhov opatrení na zachovanie a posilnenie významných ekostabilizačných prvkov, podáva návrh na  optimálne využívanie krajiny,
 • rieši ekologické siete a vzájomné prepojenia medzi územiami NATURA 2000 a inými chránenými územiami,
 • prostredníctvom prvkov zelenej infraštruktúry v krajine zabezpečuje vzájomné prepojenie sídiel s voľnou krajinou,
 • spracováva, overuje, modifikuje metodické postupy pre dosiahnutie multifunkčného využívania krajiny s uplatnením zelenej infraštruktúry,
 • podieľa sa na vyhodnotení predpokladaných vplyvov danej činnosti a strategického dokumentu na životné prostredie ešte pred rozhodnutím o ich povolení,
 • v rámci informačného portálu www.beiss.sk sprístupňuje získané, aktualizované základné environmentálne informácie. Užívateľovi umožňuje rýchle, jednoduché a prehľadné vyhľadávanie základných informácií o životnom prostredí na úrovní sídiel Slovenska,
 • spracováva analýzy, prípadne čiastkové syntézy za jednotlivé zložky životného prostredia (ovzdušie, horniny, vody, pôda, biota) a odpadové hospodárstvo, ktoré sú podkladom pre vypracovanie Environmentálnej regionalizácie Slovenskej republiky. Predstavuje prierezový zdroj informácií o stave životného prostredia SR, určený  pre odborníkov i širokú verejnosť,
 • mapuje  mokrade  v mestských sídlach a v regiónoch, propaguje ich významnosť ako účinný  nástroj na zmiernenie dopadov klimatickej zmeny,
 • pripomienkuje rezortné odvetvové a regionálne zámery, koncepcie a stratégie, návrhy plánovacích dokumentácií a podkladov a rozvojových programov, ktoré majú dopad na krajinu,
 • vypracováva odborné posudky k strategickým a koncepčným dokumentáciám, územnoplánovacej dokumentácii a urbanistickým koncepciám,
 • poskytuje poradenstvo a vykonáva  edičnú činnosť a podieľa sa na environmentálnom vzdelávaní.

Kontakty:

Oľga Slobodníková RNDr., Mgr., PhD.
vedúca odboru starostlivosti o sídla, regióny a krajinu 
Odbor starostlivosti o sídla, regióny a krajinu 
olga.slobodnikova@sazp.sk
048 4374281, 0908 901960
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentalistiky  
Mária Garčárová Ing.
vedúca oddelenia env. strategického plánovania a ekol. sietí 
Odbor starostlivosti o sídla, regióny a krajinu, Oddelenie env. strategického plánovania a ekol. sietí 
maria.garcarova@sazp.sk
041 5070927, 0907 850139
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  
Marián Měrka
špecialista na sídla, regióny a GIS 
Odbor starostlivosti o sídla, regióny a krajinu, Oddelenie env. strategického plánovania a ekol. sietí 
marian.merka@sazp.sk
041 5070922
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  
Tomáš Mičík Bc.
špecialista na environmentálnu regionalizáciu, GIS a PC siete 
Odbor starostlivosti o sídla, regióny a krajinu, Oddelenie env. strategického plánovania a ekol. sietí 
tomas.micik@sazp.sk
041 5070924
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  
Marcela Sláviková Ing.
špecialista na regionálny rozvoj 
Odbor starostlivosti o sídla, regióny a krajinu, Oddelenie env. strategického plánovania a ekol. sietí 
marcela.slavikova@sazp.sk
041 5070914
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  
Ľubica Midriaková Zaušková Doc. Ing. PhD.
špecialista na hodnotenie krajiny 
Odbor starostlivosti o sídla, regióny a krajinu, Oddelenie env. strategického plánovania a ekol. sietí 
lubica.zauskova@sazp.sk
048 4374143, 0915 595185
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Eva Klemmová Gregušková Mgr.
špecialista na krajinnú ekológiu 
Odbor starostlivosti o sídla, regióny a krajinu, Oddelenie env. strategického plánovania a ekol. sietí 
eva.klemmova@sazp.sk
041 5070918
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  
Rastislav Staník Ing.
odborný garant pre ÚSES 
Odbor starostlivosti o sídla, regióny a krajinu, Oddelenie env. strategického plánovania a ekol. sietí 
rastislav.stanik@sazp.sk
0917 425029
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  
Lucia Michalková Ing.
projektový manažér 
Odbor starostlivosti o sídla, regióny a krajinu, Oddelenie env. strategického plánovania a ekol. sietí 
lucia.michalkova@sazp.sk
048 4374187
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentalistiky  
Vytlačiť

Navigácia: