Oddelenie starostlivosti o mestské životné prostredie

V rámci starostlivosti o mestské životné prostredie je činnosť oddelenia zameraná na strategické plánovanie rozvoja mesta, environmentálny manažment, obnovu a regeneráciu mestského prostredia, t.j. na plánovanie vysokej miery ochrany životného prostredia ako jedného z kľúčových prvkov pre dosiahnutie trvalo udržateľného rozvoja a pre zaistenie vysokej kvality života obyvateľov miest Slovenska.

Oddelenie rozvíja aj medzinárodnú spoluprácu, spracovanie, koordináciu a participáciu na medzinárodných a cezhraničných projektoch v predmetnej oblasti činnosti.  Na podporu udržateľnosti miest spracováva pasportizáciu degradovaných ekosystémov v SR a vypracovalo metodický postup mapovania brownfieldov mestského životného prostredia. Pre zvýšenie  environmentálneho povedomia obyvateľov miest organizuje národné a medzinárodné konferencie o mestskom životnom prostredí, ako aj súťaž Enviromesto. Zhromažďuje, spracováva a vyhodnocuje informácie o stave životného prostredia v informačnom systéme o životnom prostredí miest. Spolupracuje s mestskou samosprávou pri spracovávaní environmentálnej a územnoplánovacej dokumentácie.  Podieľa sa na implementácii 7.environmentálneho akčného plánu EÚ a  stratégie pre mestské životné prostredie na podporu európskej politiky pre zlepšenie mestského životného prostredia na národnej úrovni.

Spracováva úlohy a odborné podklady pre Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, spolupracuje s Ministerstvom dopravy a výstavby  Slovenskej republiky pri  implementácií Koncepcie mestského rozvoja SR a s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky pri implementácií  NEHAP V.

Vypracováva odborné posudky k strategickým a koncepčným dokumentáciám, územnoplánovacej dokumentácii a urbanistickým koncepciám v mestách, tvorí odborné podklady pre legislatívnu činnosť  a pre metodické usmernenia vo vzťahu k výkonu štátnej správy a samosprávy v oblasti  ochrany životného prostredia miest.

 

Kontakty:

Oľga Slobodníková RNDr., Mgr., PhD.
vedúca odboru starostlivosti o sídla, regióny a krajinu 
Odbor starostlivosti o sídla, regióny a krajinu 
olga.slobodnikova@sazp.sk
048 4374281, 0908 901960
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentalistiky  
Marta Slámková Ing.
vedúca oddelenia starostlivosti o mestské životné prostredie 
Odbor starostlivosti o sídla, regióny a krajinu, Oddelenie starostlivosti o mestské ŽP 
marta.slamkova@sazp.sk
041 5070912, 0905 968136
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  
Zdenka Brzá Ing. arch.
špecialista na urbanizované prostredie 
Odbor starostlivosti o sídla, regióny a krajinu, Oddelenie starostlivosti o mestské ŽP 
zdena.brza@sazp.sk
041 5070915, 0915 595180
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  
Milan Hodas Ing.
špecialista na krajinné plánovanie 
Odbor starostlivosti o sídla, regióny a krajinu, Oddelenie starostlivosti o mestské ŽP 
milan.hodas@sazp.sk
041 5070921, 0905 887001
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  
Robert Robenek Ing.
špecialista na manažment krajiny 
Odbor starostlivosti o sídla, regióny a krajinu, Oddelenie starostlivosti o mestské ŽP 
robert.robenek@sazp.sk
041 5070923
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  
Beata Vaculčíková Ing.
špecialista na mestské ŽP 
Odbor starostlivosti o sídla, regióny a krajinu, Oddelenie starostlivosti o mestské ŽP 
beata.vaculcikova@sazp.sk
041 5070913
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  
Erika Vrabcová RNDr.
Environmentalista 
Oddelenie starostlivosti o mestské životné prostredie 
erika.vrabcova@sazp.sk
041 5070911
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  
Dominika Kaisová RNDr., PhD.
špecialista na mestské životné prostredie 
Oddelenie starostlivosti o mestské životné prostredie 
dominika.kaisova@sazp.sk
041 5070917
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  

 

 

Vytlačiť

Navigácia: