Oddelenie starostlivosti o sídla a regióny

Oddelenie starostlivosti o sídla a regióny sa zameriava na strategické plánovanie v oblasti udržateľného rozvoja sídel na regionálnej a celoštátnej úrovni.

Oddelenie plní najmä nasledovné rámcové činnosti:

  • strategické plánovanie rozvoja mesta, obnova a regenerácia mestského prostredia,
  • vypracovávanie odborných podkladov, posudkov, stanovísk k územnoplánovacej dokumentácii sídiel, k urbanistickým materiálom, k pozemkovým úpravám a pod.,
  • podávanie návrhov do rozvojových koncepcií a programov rozvoja sídiel, regiónov a krajiny so zameraním na optimálne využívanie krajiny,
  • vzájomné prepojenie sídiel s voľnou krajinou prostredníctvom prvkov zelenej infraštruktúry, spracovávanie územných systémov ekologickej stability (RÚSES, MÚSES);
  • zber a aktualizácia údajov o stave životného prostredia sídiel, ktoré slúžia na informovanie obyvateľov samospráv a ďalších inštitúcií,
  • prostredníctvom národného ocenenia ENVIROMESTO oceňuje inšpiratívne samosprávy, prezentuje príklady dobrej praxe mestských samospráv k životnému prostrediu a kvalite života občanov v meste;
  • zber údajov a informovanie verejnosti o význame prírodných prvkov, mokradí a CBI indikátorov v sídlach miest ako účinného nástroja na zmiernenie dopadov zmeny klímy,
  • zber a aktualizácia údajov o degradovaných územiach,
  • zbiera údaje o stave životného prostredia prostredníctvom Environmentálnej regionalizácie, ktorá predstavuje prierezový zdroj informácii o stave životného prostredia SR ,
  • identifikácia, zber údajov a interpretácia výsledkov relevantných dát environmentálneho zdravia obyvateľstva na úrovni miest SR - "Zelené mestá - zdravé mestá".

 

Mária Garčárová Ing.
vedúca oddelenia starostlivosti o sídla a regióny 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o sídla a regióny 
maria.garcarova@sazp.sk
041 5070927, 0907 850139
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  
Beata Vaculčíková Ing.
špecialista na mestské životné prostredie 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o sídla a regióny 
beata.vaculcikova@sazp.sk
041 5070913
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  
Milan Hodas Ing.
špecialista na ekológiu a krajinné plánovanie 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o sídla a regióny 
milan.hodas@sazp.sk
041 5070921, 0905 887001
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  
Lucia Lamošová Ing.
špecialista na hodnotenie mestského životného prostredie 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o sídla a regióny 
lucia.lamosova@sazp.sk
041 5070919
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  
Erika Vrabcová RNDr.
krajinný ekológ 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o sídla a regióny 
erika.vrabcova@sazp.sk
041 5070917
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  
Eva Klemmová Gregušková Mgr.
krajinný ekológ 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o sídla a regióny 
eva.klemmova@sazp.sk
041 5070918
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  
Tomáš Mičík Bc.
špecialista na environmentálnu regionalizáciu, GIS a PC siete 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o sídla a regióny 
tomas.micik@sazp.sk
041 5070924
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  
Marián Měrka
špecialista na sídla, regióny a GIS 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o sídla a regióny 
marian.merka@sazp.sk
041 5070922
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  
Marcela Sláviková Ing.
špecialista na regionálny rozvoj 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o sídla a regióny 
marcela.slavikova@sazp.sk
041 5070914
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  
Rastislav Staník Ing.
odborný garant pre ÚSES 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o sídla a regióny 
rastislav.stanik@sazp.sk
0917 425029
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  
Dominika Kaisová RNDr., PhD.
krajinný ekológ 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o sídla a regióny 
dominika.kaisova@sazp.sk
041 5070917
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  
Lucia Michalková Ing.
projektový manažér 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o sídla a regióny 
lucia.michalkova@sazp.sk
048 4374249, 0905 668508
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentalistiky  
Gabriela Turňová Ing.
krajinný ekológ 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o sídla a regióny 
gabriela.turnova@sazp.sk
048 4374174
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentalistiky  
Erika Igondová Mgr., PhD.
krajinný ekológ 
Odbor statostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o sídla a regióny 
erika.igondova@sazp.sk
041 5070915
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  
Ján Gomboš Mgr.
geoinformatik 
Odbor statostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o sídla a regióny 
jan.gombos@sazp.sk
048 4374292
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Martin Siman Mgr.
krajinný ekológ 
Odbor statostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o sídla a regióny 
martin.siman@sazp.sk
048 4374174, 0905 968136
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Ivan Doletina Ing.
projektový manažér RÚSES II 
Odbor statostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o sídla a regióny 
ivan.doletina@sazp.sk
048 4374247
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Dušan Václavík
odborný pracovník 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o sídla a regióny 
dusan.vaclavik@sazp.sk
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  
Dominka Stránska Ing.
krajinný ekológ 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o sídla a regióny 
dominika.stranska@sazp.sk
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  
Marek Glevaňák Ing.
krajinný ekológ 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o sídla a regióny 
marek.glevanak@sazp.sk
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  
Igor Kmeť Ing.
krajinný ekológ 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o sídla a regióny 
igor.kmet@sazp.sk
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  
Ján Kočišek Mgr., PhD.
krajinný ekológ 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o sídla a regióny 
jan.kocisek@sazp.sk
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  
Nikola Benková Mgr., PhD.
krajinný ekológ 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o sídla a regióny 
nikola.benkova@sazp.sk
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Tatiana Šolomeková Mgr., PhD.
krajinný ekológ 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o sídla a regióny 
tatiana.solomekova@sazp.sk
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  
Dalibor Wiedermann Mgr.
krajinný ekológ 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o sídla a regióny 
dalibor.wiedermann@sazp.sk
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Marta Nižnanská RNDr.
krajinný ekológ 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o sídla a regióny 
marta.niznanska@sazp.sk
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  
Michaela Auxtová Mgr.
krajinný ekológ 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o sídla a regióny 
michaela.auxtova@sazp.sk
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Miroslava Valuchová Bc.
odborný pracovník 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o sídla a regióny 
miroslava.valuchova@sazp.sk
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Michal Antal Ing., PhD.
krajinný ekológ 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o sídla a regióny 
michal.antal@sazp.sk
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  
Terézia Balcarová Ing.
krajinný ekológ 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o sídla a regióny 
terezia.balcarova@sazp.sk
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Katarína Kallová Ing.
krajinný ekológ 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o sídla a regióny 
katarina.kallova@sazp.sk
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Vytlačiť

Navigácia: