Sekcia ekonomiky a prevádzky

Jej hlavným poslaním je zabezpečiť činnosti v oblasti financovania a rozpočtu organizácie ako napr. činnosti v rámci návrhu a prípravy rozpočtu, činnosti týkajúce sa fakturácie a ich úhrad/inkasa ako aj  činnosti týkajúce sa vyhodnotenia a zabezpečenia čerpania rozpočtu organizácie. V súvislosti s činnosťou SAŽP zabezpečuje správu, ochranu a evidenciu majetku SAŽP v jej vlastníctve ako aj v jej správe, zabezpečuje činnosti súvisiace s dopravou, prevádzkovou činnosťou, resp. činnosti v oblasti údržby a pod. Komplexne zabezpečuje metódy a postupy týkajúce sa verejného obstarania tovarov a služieb nevyhnutných pre napĺňanie plánu hlavných úloh SAŽP na príslušný rok ako aj projektovej činnosti SAŽP.

Sekcia plní najmä tieto podporné činnosti nevyhnutné pre chod SAŽP:

  • zabezpečuje tvorbu a čerpanie rozpočtu SAŽP na príslušný kalendárny rok, t. j. zabezpečuje finančné a rozpočtové operácie SAŽP;
  • zabezpečuje zber ekonomických údajov pre účely výkazníctva a ekonomických analýz;
  • zabezpečuje výkon účtovných operácií vrátane základnej finančnej kontroly každej finančnej operácie v rámci svojich činností;
  • zabezpečuje správu, ochranu, poistenie a evidenciu  majetku vo svojom vlastníctve, resp. v správe SAŽP vrátane výkonu autoprevádzky;
  • zabezpečuje bežnú údržbu, resp. opravy vrátane technických revízí majetku SAŽP v jej vlastníctve, resp. v správe;
  • zabezpečuje metódy a postupy týkajúce sa verejného obstarania T/P/S týkajúcich sa plnenia plánu hlavných úloh SAŽP ako aj projektovej činnosti SAŽP.

 

Sekcia sa organizačne člení na:

 

Kontakty:

Jana Krajčová Ing.
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky 
jana.krajcova@sazp.sk
048 4374124, 0917 540632
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia ekonomiky a prevádzky  
Vytlačiť

Navigácia: