Sekcia ekonomiky a prevádzky

Jej hlavným poslaním je zabezpečiť činnosti v oblasti personalistiky, činnosti a operácie finančného a majetkového charakteru, zabezpečenie obstarania tovarov a služieb nevyhnutných pre napĺňanie plánu hlavných úloh a projektovej činnosti.

Sekcia plní najmä tieto podporné činnosti nevyhnutné pre chod SAŽP:

  • vykonáva zber ekonomických údajov pre účely výkazníctva a ekonomických analýz;
  • zabezpečuje účtovné operácie;
  • zabezpečuje finančné a rozpočtové operácie SAŽP;
  • zabezpečuje prevádzku budov a zariadení SAŽP;
  • realizuje investičnú činnosť SAŽP;
  • prevádzkuje ZEZ (zariadenie environmentálneho zamerania - ubytovanie, údržba, správa majetku).

 

Kontakty:

Viera Urdová Ing.
vedúca odboru, poverená zastupovaním riaditeľa sekcie ekonomiky a prevádzky 
Odbor riadenia implementácie národných projektov 
viera.urdova@sazp.sk
048 4374251, 0907 858705
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia fondov EÚ  
Vytlačiť
Navigácia: